Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 E-post-landsmøte Avlyst landsmøte Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Informasjon om landsmøtet

 (20.04.2020)

Det blir eit todelt landsmøte i år fordi landsmøtet på Sola i slutten av april er avlyst. Utsendingane til landsmøtet har godkjent framgangsmåten. 

1) Landsmøtetidspunkt og -form
Landsmøtet vert delt i ein elektronisk del og eit fysisk landsmøte. Det elektroniske landsmøtet med svar på e-post som røystemetode blir gjennomført 24.–26. april, og det fysiske møtet blir utsett til 16.–18. oktober. 

2) Utsendingar
Det er utsendingane som var påmelde til det ordinære landsmøtet, som kan delta på landsmøtet både i april og i oktober. Styremedlemer som gjekk av per e-post i april, får tale- og framleggsrett på det fysiske landsmøtet. Fullmaktsnemnda: Magne Aasbrenn, Nils Ulvund (Nordmøre) og Hilde Stave (Vest-Agder) har godkjent fullmaktene. Utsendingslista ligg vedlagt. 

3) Sakliste
April-landsmøtet skal handsama to saker: lotterigaranti og val av nytt styre. Det krevst 2/3 tilslutning mellom dei som nyttar røysteretten sin, for å gjera vedtak. Fristen for å kome med andre framlegg har gått ut.  

Oktoberlandsmøtet handsamar andre faste landsmøtesaker, prinsipprogrammet og aktuelle politiske saker. Ny frist for innsending av saker blir sett til 18. august i tråd med lova.

4) Sakspapir
Saksheftet for det elektroniske møtet ligg nedst i saka. Der finn du også årsmeldinga for 2018-2020. Det vert sendt ut sakspapir for haustlandsmøtet i haust.

***

Økonomi
Vi har vore tydelege på at ingen av laga våre skal ha noko økonomisk tap i denne situasjonen. Kostnaden for å delta på landsmøtet vil bli akkurat den same som tidlegare utsendt, men vi vil organisera det på ein annan måte. Dei som deltek på det elektroniske landsmøtet no i april, betaler ei landsmøteavgift på 300 kroner. Dei same utsendingane får då landsmøteavgifta til hausten til 900 kroner (som opphavleg var 1200 kroner). Dei som berre deltek på landsmøtet til hausten, betaler 1200 kroner i landsmøteavgift, som dei også ville ha gjort i vår.

Har du alt tinga fly-, tog- eller andre billettar til landsmøtet i april?
Sjekk med reiseselskapet, alternativt reiseforsikringa di, om du får att pengane du har lagt ut - eller om du får endra dei til rett dato i oktober (så sant du veit at du sjølv kan reisa då). Dersom du ikkje får avbestilla, endra eller refundert reisa, refunderer vi sjølvsagt kostnaden de har hatt. Som de forstår, er det ikkje gunstig for oss å refundera mange billettar som andre hadde vore viljuge til å ta kostnaden med. Vi set difor stor pris på at de sjekkar andre alternativ før de sender rekninga til oss.
Kan du ikkje reisa på det føreslegne tidspunktet til hausten? Du skal ikkje sjå bort frå at andre de valde anten som utsendingar eller varafolk, har høve den aktuelle helga. Det kan vera bra å ta ein runde i laget på det alt no. Då får rette personen sett av helga i god tid.

 

 

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no