Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. OKTOBER 2018 Information in english


Nyhende Arkiv Oppdater! Meld deg inn! Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunal nynorsk Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ros i Valdres

 (19.02.2016)

171 ung­dom­mar frå hei­le Vald­res le­ver­te bi­drag i skri­ve­tev­lin­ga til Valdres Mål­la­g, og målprisen 2016 gjekk til Wangensten AS.

Tu­rid Færden Wan­gen­sten og Jørn Færden Wan­gen­sten tek i mot heider frå Rei­dun Døle­hu­set, leiar i Valdres Mållag.

På års­mø­te­fes­ten til Vald­res Mållag i Rein­li søn­dag fekk Wan­gen­sten AS Mål­pri­sen 2016. Lei­ar i Vald­res Mållag, Rei­dun Døle­hu­set, kun­ne for­tel­ja at kon­ser­net får mål­pri­sen fordi kon­ser­net bru­kar ny­norsk både på nett­si­der og pro­dukt, som ho­vud­sak­leg be­står av rak­fisk og ost, og som dei mellom anna leverer til kje­de­bu­tik­kar i Vald­res og Meny over hei­le lan­det.

– Mål­pri­sen er ein stor ins­pi­ra­sjon for oss til å hal­de fram med å bru­ke ny­norsk på pro­duk­ta våre, sa Jørn Færden Wan­gen­sten, då han og kona Tu­rid Færden Wan­gen­sten tok imot pri­sen.

 

Skri­ve­tev­lin­ga til Valdres Mållag har vore ski­pa til kvart einaste år si­dan 1989, og i lø­pet av desse åra har rundt 4000 sku­le­ele­var del­te­ke og fått sine del­ta­kar­dip­lom. I år deltok heile 171 ung­dom­mar, og dei yng­ste had­de som opp­gå­ve å skri­ve om kjæ­le­dy­ret sitt, mellom­ste­get var ut­ford­ra til å skri­ve om støls­liv, og dei eld­ste skul­le skri­ve kro­nikk om ung­doms­til­bod i Vald­res. Mag­nus Bergsbakken frå Et­ne­dal vann fyrstepremien på småsskulesteget og In­ge­bjørg Bratrud på ung­doms­sku­le­ste­get.

Bjørn Karsrud
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no