Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 23. MAI 2018 Information in english


Nyhende Arkiv Oppdater Meld deg inn! Landsmøtet i Vinje Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Fyrste Agder-kommune går for nynorsk i vaksenopplæringa

 (31.05.2016)

I førre veke gjorde kommunestyret i Valle kommune i Setesdal vedtak om at også dei vaksne innvandrarane skal få nynorsk opplæring. 

– Eg vil få gratulere Valle kommune med at dei er neste kommune i rekkja som går inn for å gi vaksne innvandrarar opplæring i nynorsk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.

– Det vil styrkje integreringa deira i lokalmiljøet og gi dei gode kunnskapar i norsk - også om dei seinare skulle flytte til andre stader i landet.

– Eg registrerer for eksempel at i førebuingsheftet til eksamen i Norsk som andrespråk som blei delt ut til vidaregåandeelevar over heile landet i går, er det mange tekstar på nynorsk. Med nynorsk i opplæringa vil Valle-bebuarar med utanlandsk bakgrunn få eit ekstra godt grunnlag for skule og arbeid i Noreg, seier Magne Aasbrenn.

Saka vart drøfta då kommunestyret i Valle skulle vedta «Strategiplan. Busetting og oppfølging/integrering av flyktningar 2015–2019»

Med røystetalet 10 mot 5 røyster vart det eit klart fleirtal for å gå over til nynorsk. I strategiplanvedtaket  står det mellom anna: Målforma i opplæringa i norsk/samfunnsfag i introduksjonsprogrammet skal vere nynorsk. Når barn og foreldre har lik målform, vil foreldre lettare kunne bli involvert i barna sin skulekvardag. Likeins vil det å lære nynorsk kunne vere eit pre i høve flyktningane som må byrje eit nytt utdanningsløp i Noreg, både grunnskuleopplæring for vaksne – og seinare vidaregåande skule. Nynorsk er obligatorisk både i grunnskulen og på vidaregåande skule.

Valle kommune skal tilby introduksjonsprogram til dei som har rett og plikt til dette innan 3 månader etter busetjing i kommunen, - jf. introduksjonslova § 2.

Når Valle kommunestyre har gjort dette vedtaket, er dei dermed den 43. kommunen som har gjort vedtak om eller har gått over til nynorsk i opplæringa av dei vaksne innvandrarane. Og Valle kommune er fyrst ute med å gå over til nynorsk på Agder.

Etter at Noregs Mållag starta Kampanje for nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar: NyNorsk er det så langt seks kommunar som har gjort nynorskvedtak. 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no