Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 15. NOVEMBER 2019 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Svaret frå Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning

 (08.09.2004)

Forespørsel om følgeforskning for «Forsøk med valgfritt sidemål i videregående opplæring i Oslo»

Vi viser til brev datert 08.07.04 med forespørsel om vår institusjon ville være interessert i en deltakelse i ovennevnte prosjekt. Vi vil innledningsvis takke for det positive i henvendelsen, men vil gjerne påpeke at vi nok fant det noe uvanlig å bli forespurt om å delta i følgeforskningen uten at vi ble gjort oppmerksom på at en likelydende henvendelse også hadde gått til andre institusjoner og at det ikke var annet i brevet som kunne tyde på dette. Ved en tilfeldighet ble vi gjort oppmerksom på dette i etterhånd av personer ved Universitetet i Oslo.

Siden brevet kom til undertegnede i sommerferien, har ikke en seksjonsbehandling vært mulig før i dag, den 18. august. I mellomtiden har imidlertid ILS ved UiO gjort oss kjent med deres svar på en likelydende henvendelse, og vi vil i store trekk slutte oss til deres uttalelse, både når det gjelder innholdsvurdering og konklusjon om deltakelse.

I tillegg vil vi, etter drøfting i seksjonen, peke på et par forhold som kan vanskeliggjøre følge-forskning for et tiltak av denne karakter:

En organisering "innenfor egne rammer" ved skolene, kan føre til at en kan komme til å måtte forholde seg til mange (ulike) prosjekter, og ikke bare ett. Videre er det vanskelig å danne seg et klart bilde av hvor systematisk en har tenkt å dele opp tidsvinsten ved sidemålsbortfallet. Bl.a. vises det i brevet til at dialekter, språkhistorie og sidemålslitteratur skal styrkes. At dette vil ta tid fra en styrking av hovedmålet er én sak; at dette ikke omfattes av følgeforskning kommer i tillegg.

For at et slikt prosjekt skulle være av interesse for et seriøst tekst- og skriveforskningsmiljø, ville det være av viktighet at prosjektet faktisk positivt og uttalt hadde utgangspunkt i konkrete, forsknings-baserte ideer om tekstarbeid, og at en hadde sikret seg sammenlignbare kontroll-grupper allerede ved starten av forsøket.

Om slike mer ideelle betingelser hadde vært til stede ville en likevel måtte vente at en tillitvekkende forskning ville være relativt kostbar, idet det i liten grad finnes tilgjengelig, relevant og anvendelig forskning på området. På den annen side er det klart at forskning på denne typen problemområder er viktig for skoleverket, og at det ville være urimelig at Utdanningsetaten alene skulle kunne fullfinansiere den typen dybdeforskning det ville måtte dreie seg om her.

Sist, men ikke minst, synes vi som norskseksjon ved en lærerutdanning at en vurdering av de målene som er utmyntet i de tre kulepunktene ikke burde splittes allerede i utgangspunktet, idet en innen fagdidaktisk forskning i dag gjerne ønsker å se affektive, kognitive og sosiale aspekter av undervisning og læring i sammenheng.

Som ILS vil også vi understreke at det er positivt at Utdanningsetaten legger stor vekt på å forsøke å forskningsbasere måloppnåelsene for dette prosjektet. Undertegnede og andre fra vårt miljø er forøvrig villige til samtaler om saken, dersom Utdanningsetaten skulle se seg tjent med det, men finner altså dessverre ikke å kunne gå inn i et forskningssamarbeid.

Vennlig hilsen

Sigmund Ongstad
For norskseksjonen


Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no