Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Sidemålsøknad frå byråden

 (04.02.2004)

Melding. 04.02.04. Slik ser sidemålssøknaden frå Oslo byråd ut:

Byrådssak 20/04
Norsk sidemål i videregående opplæring

Sammendrag
Skriftlig sidemål er en obligatorisk del av læreplanen i norsk i videregående opplæring. For majoriteten av elevene i Oslo, nesten 100%, er sidemålet nynorsk.

Byrådet ønsker at Oslo kommune på nytt fremmer en søknad om forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i norskfaget i videregående opplæring. Intensjonen er at forsøket skal omfatte alle videregående skoler i kommunen. Byrådet ønsker at forsøket skal gå over en periode på 3 år, med oppstart skoleåret 2004/2005. Forsøket vil bli underlagt forskningsbasert evaluering (følgeforskning).

Byrådet ønsker å få innsikt i hvordan en ordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring vil virke inn på elevenes norskkunnskaper.

Tilbakemeldinger fra ulike deler av utdanningssystemet tyder på at elevenes kunnskaper i norsk ikke er gode nok. Dette bekreftes også i en del større internasjonale undersøkelser, bl.a. i de utdanningspolitiske analysene som gjennomføres av OECD.

Etter byrådets oppfatning er det nødvendig at elevene får mer tid til å arbeide med hovedmålet.

En forsøksordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring vil innebære, for de elevene som deltar i forsøket, at den tiden som i dag brukes til skriftlig sidemålsopplæring i stedet skal brukes til skriftlig opplæring i hovedmålet, og til muntlige aktiviteter både i sidemål og hovedmål. Det innebærer bl.a. at det skal brukes mer tid på dialekter, norsk språkhistorie og litteratur på sidemålet.


Saksfremstilling:
1. Innledning
Gode språklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig, er viktig og nødvendig for å ta aktivt del i samfunnslivet. Norskfaget har derfor en sentral plass i videregående opplæring.
Faget har en klar egenverdi og er et viktig redskaps- og støttefag for andre fag.

Skriftlig sidemål er en obligatorisk del av læreplanen i norsk i videregående opplæring. For majoriteten av elevene i Oslo, nesten 100%, er sidemålet nynorsk.

Oslo kommune søkte 07.05.2001 Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) om godkjenning av forsøks- og utviklingsprosjekt i videregående skole. Søknaden bygget på bystyrets vedtak av 27.09.2000, sak 540 Sidemål i videregående opplæring, og omfattet er begrenset antall videregående skoler i Oslo. Søknaden ble ikke innvilget av KUF.

Tilbakemeldinger fra ulike deler av utdanningssystemet tyder på at elevenes kunnskaper i norsk ikke er gode nok. Dette bekreftes også i en del større internasjonale undersøkelser, bl.a. i de utdanningspolitiske analysene som gjennomføres av OECD.

For bl.a. å styrke de skriftlige ferdighetene er det etter byrådets oppfatning nødvendig at elevene får mer tid til å arbeide med hovedmålet.

Byrådet ønsker at Oslo kommune på nytt fremmer en søknad om forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i norskfaget i videregående opplæring i Oslo. Intensjonen er at forsøket skal omfatte alle videregående skoler i kommunen. Byrådet ønsker at forsøket skal gå over en periode på 3 år, med oppstart skoleåret 2004/2005. Forsøket vil bli underlagt forskningsbasert evaluering (følgeforskning).

I opplæringslovens § 1-4 står det:
"Departementet kan etter søknad frå kommunen eller fylkeskommunen gi løyve til at det blir gjort avvik frå lova og forskiftene etter lova i samband med tidsavgrensa pedagogiske eller organisatoriske forsøk."

Bestemmelsen er knyttet til forsøk og er ikke en ordinær unntakshjemmel. Det innebærer at hjemmelen ikke kan benyttes bare med den begrunnelse at de vanlige reglene ikke passer i den situasjonen man står overfor.

Utdannings- og forskningsdepartementet har delegert ansvaret for å vurdere denne type søknader til Læringssenteret.

2. Mål for forsøket
Det er forsket lite på hvilken betydning dagens sidemålsopplæring har for norskfaget. Det er derfor viktig med forskningsbaserte forsøk på dette området.

Byrådet ønsker å få mer kunnskap om hvilken betydning en ordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring vil ha for elevenes norskkunnskaper.

En forsøksordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring vil medføre at de elevene som deltar i forsøksprosjektet skal bruke mer tid på norsk litteratur, både på bokmål og nynorsk, samt skriftlig hovedmål.

Det er satt opp følgende hovedmålsettinger:
… Bedre elevenes skriftlige ferdigheter i hovedmål
… Bedre elevenes leseferdigheter og muntlige fremstillingsevne
… Bedre elevene holdninger til norskfaget generelt og sidemålet spesielt.


2.1 Delmål og tiltak
En forsøksordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring vil innebære at den tiden som i dag brukes til skriftlig sidemålsopplæring i stedet skal brukes til skriftlig opplæring i hovedmålet, og til muntlige aktiviteter både i sidemål og hovedmål. Det innebærer at det bl.a. skal brukes mer tid på dialekter, norsk språkhistorie og litteratur på sidemålet.

Det er satt opp følgende delmål/tiltak:
… Vektlegge elevenes skriftlige ferdigheter i alle fag
… Øke bruken av utradisjonelle arbeidsmåter i den skriftlige opplæringen
… Legge vekt på elevenes individuelle behov og interesser, særlig innenfor skrive- og lesetrening og muntlig fremstilling
… Bruke mer tid på norsk litteratur gjennom å øke teksttilfanget på sidemål
… Bruke mer tid på dialekter og norsk språkhistorie
… Heve den fagdidaktiske kompetansen blant norsklærere.

Oslo kommune har de siste to årene arbeidet bevisst med å styrke basisfagene i hele grunnopplæringen. En søknad om valgfri skriftlig sidemålsopplæring må ses i lys av kommunens satsing på å styrke elevenes lese- og skriveferdigheter, som bl.a. gjenspeiles i kommunens prioriteringer for 2004.

Oslo kommune er i ferd med å utarbeide et treårig handlingsprogram for lese-, skrive- og språkopplæring i Oslo-skolen: "Språk for felles framtid". Dersom kommunen innvilges et forsøk med valgfri skriftlig sidemålopplæring, vil forsøksprosjektet integreres i dette handlingsprogrammet.

3. Målgruppe, omfang og varighet
Forsøket vil ha en varighet på 3 år og vil kunne omfatte elever i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for musikk, dans og drama og studieretning for idrettsfag, i tillegg til elever som tar allmennfaglig påbyggingskurs for å oppnå studiekompetanse. Forsøket vil bli organisert som et prosjekt. Intensjonen er at forsøket skal omfatte alle videregående skoler i Oslo, dvs. inntil 7.600 elever.

Pr. 01.10. 2003 fulgte 1876 minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Oslo læreplanen i norsk som andrespråk. Dette utgjør ca. 15 % av elevmassen. I læreplanen i norsk som andrespråk inngår ikke skriftlig sidemålsopplæring. I tillegg er det en del minoritetsspråklige elever som følger læreplanen i norsk som førstespråk, men som ikke hadde vurdering i sidemål i grunnskolen. Flere av disse elevene søker- og får fritak for vurdering i sidemål i videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 8-1.

4. Avvik fra gjeldende ordninger
En forsøksordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring innebærer avvik fra opplæringsloven og forskriften, jf. opplæringsloven §1- 4 . Avviket gjelder mål, hovedmomenter og vurderingsordninger fra læreplanen i norsk i videregående opplæring.

Forsøket innebærer at de elevene som deltar i forsøket, ikke får opplæring i sidemål etter deler av læreplanens mål.

En forsøksordning vil innebære at de elevene som deltar i forsøket, ikke vil få karakter i sidemål.

5. Elevrettigheter
En forsøksordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring vil berøre elevenes rettigheter både når det gjelder innholdet i opplæringen, og evt. omfanget av opplæringen med mindre timer brukt til sidemålsopplæring kompenseres med økt opplæring i hovedmålet, jf. opplæringslovens kapittel 3.

En forsøksordning innebærer at det må utarbeides alternative undervisningsopplegg for å ivareta de elevene som ikke ønsker å delta i et slikt forsøk.

6. Konsekvenser for videre studier
En forsøksordning vil innebære at de elevene som deltar i forsøket ikke vil få karakter i sidemål. En konsekvens av dette er at det må legges til rette for unntaks- og overgangsordninger for disse elevene, bl.a. med henblikk på videre studier.

I søknaden til Læringssenteret vil byrådet derfor legge inn følgende forutsetning:

For at et eventuelt forsøk skal bli igangsatt vil det være en klar forutsetning fra Oslo kommune sin side at ingen av elevene som deltar i forsøket vil møte hindringer ved senere studier/ i arbeidsmarkedet grunnet at de ikke har karakter i sidemål.

7. Ansvar, arbeidsdeling, rammer
Det forutsettes at den enkelte skole organiserer forsøket innenfor egne organisatoriske, pedagogiske, administrative og økonomiske rammer. Den enkelte skole vil være ansvarlig for gjennomføringen av forsøket ved sin skole gjennom en prosjektgruppe, der ledelsen, lærere og elever er representert. Skoleetaten sentralt vil ha ansvar for å følge opp prosjektet gjennom bl.a. en prosjektkoordinator. Det vil bli opprettet en prosjektgruppe bestående av representanter fra Skoleetaten, de videregående skolene og det aktuelle forskningsmiljøet. Det vil også bli opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra Skoleetaten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Elevorganisasjonen og lærerorganisasjonene.

7. 1 Samarbeid med eksterne forskningsmiljøer
Forsøksprosjektet vil bli knyttet opp mot et forskningsmiljø med relevant kompetanse. Det tas sikte på fortløpende evaluering (følgeforskning). Det tas sikte på at sluttevalueringen vil foreligge ca. et halvt år etter at forsøket er avsluttet.

8. Økonomiske rammer
Forsøket er av nasjonal interesse og Oslo kommune vil søke om ekstern finansiering av forsøksprosjektet. Dersom søknaden om forsøk innvilges, men kommunen får avslag på søknaden om ekstern finansiering, vil kostnadene ved å gjennomføre forsøket bli dekket innenfor Skoleetatens egne budsjettrammer.

Kostnadene til forskning/evalueringen er beregnet til ca 1,2 mill kroner. I tillegg er kostnadene til å utarbeide en sluttrapport beregnet til ca. 200.000 kroner.

9. Prosedyrer for forsøk etter opplæringslovens § 1-4
UFD har i vedlagte rundskriv F-001-02 gitt føringer for forsøk etter opplæringslovens
§ 1-4. I rundskrivet står det bl.a. (s. 2):
«Forsøkene skal ikke innvilges der berørte grupper ved den enkelte skole går imot forsøket. Ved grunnskoler kreves det støtte fra flertallet av berørte foreldre og lærere. Tilsvarende kreves det støtte fra flertallet av berørte elever og lærere i videregående skole. Det kreves grundig informasjon til foreldre, elever og lærlinger om konsekvensene av å delta i forsøket, bl.a. annet om betydningen for fremtidige yrkesmuligheter.»

Det står videre (s. 3): «Alle søknader må ha vedlagt protokoll fra drøftinger med læreorganisasjonene på den enkelte skole og lærerorganisasjonene på kommune eller fylkesnivå.»

Oslo kommunes søknad vil bli drøftet med berørte grupper og organisasjoner i tråd med ovennevnte rundskriv før den sendes Læringssenteret.


Byrådets vurdering
Byrådet ønsker å sette i gang et forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i videregående opplæring for å få økt innsikt i hvordan en slik forsøksordning vil virke inn på elevenes norskkunnskaper.

En forsøksordning med valgfri skriftlig sidemålsopplæring vil innebære, for de elevene som deltar i forsøket, at den tiden som i dag brukes til skriftlig sidemålsopplæring i stedet skal brukes til skriftlig opplæring i hovedmålet, og til muntlige aktiviteter både i sidemål og hovedmål. Det innebærer bl.a. at det kan brukes mer tid på dialekter, norsk språkhistorie og litteratur på sidemålet.

Tilbakemeldinger fra ulike deler av utdanningssystemet tyder på at elevenes kunnskaper i norsk ikke er gode nok. Dette bekreftes også i en del større internasjonale undersøkelser, bl.a. i de utdanningspolitiske analysene som gjennomføres av OECD. Etter byrådets oppfatning er det nødvendig at elevene får mer tid til å arbeide med hovedmålet.

Nynorsk er en viktig del av vår nasjonale kulturarv og har ikke minst en sentral plass i vår nasjonale litteratur. Obligatorisk skriftlig sidemålsopplæring gjør at undervisningen i stor grad må legges opp i forhold til formelle skriftlige krav rettet inn mot eksamen. En ordning uten krav om obligatorisk skriftlig sidemålsopplæring vil kunne være med på å skape en mer positiv holdning til nynorsk hos de elevene som har bokmål som hovedmål.

Som bystyret har påpekt i sak 540 /00 Sidemål i videregående opplæring, er det krevende å motivere elever for sidemålsopplæring i Oslo-skolen. En viktig grunn er at forskjellene mellom de to målformene bokmål og nynorsk er små. Det ikke er noe problem å forstå den andre målformen. I fremmedspråkopplæringen er muligheten for å kunne kommunisere med andre mennesker en viktig motivasjonsfaktor.

Den engelskspråklige påvirkningen i vårt samfunn er betydelig. Engelske ord og uttrykk har de siste årene i økende grad fått innpass i norsk skriftspråk og dagligtale. I en slik sammenheng er det viktig å styrke det norske språket. Byrådet mener dette best kan gjøres ved økt satsing på hovedmålet, nynorsk for nynorskelever og bokmål for bokmålselever.

Oslo er en flerkulturell by med et rikt språklig mangfold. Oslo kommune har samtidig betydelige faglige og ressursmessige utfordringer på dette området. Byrådet mener det er nødvendig at disse samfunnsmessige endringene i større grad reflekteres i læreplanen i norsk for videregående opplæring.

Det vises for øvrig til Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen på Stortinget sin behandling av forslaget fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen vedr. sidemålsopplæring i grunnskolen og den videregående skolen i møte 21.10.2003. (Dok. nr. 8:110 (2002-2003), jf. innstilling S nr. 6 (2003-2004)). Vedlegg 2.

Byrådet mener, med bakgrunn i ovennevnte begrunnelser, at det er viktig at Oslo kommune på nytt fremmer en søknad om forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i videregående opplæring.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Oslo kommune søker Læringssenteret om forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring i videregående skole i Oslo for en periode på 3 år.


Byrådet, den 3. februar 2004

Erling Lae Torger Ødegaard

Trykte vedlegg: 1. Rundskriv F-001-02 fra UFD
2. Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget


Utrykte vedlegg: Ingen

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no