Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Å lære nynorsk ved å ikkje lære nynorsk!

 (24.11.2003)

Kommentar. 24.11.03. Som vanleg er ved når det er valår ynskjer ymse politiske parti å vise omsuten sin for nynorsk. Det gjer dei ved å søkje om «fritak frå skriftleg sidemålsundervisning». Elevane skal såleis lære seg å skrive nynorsk ved å ikkje skrive nynorsk.

Til dess har det vore lite røynsler å vise til i denne nyvinninga i skulepedagogikk. Ikkje no lenger:

Revetal skole i front for fåkunna
På Revetal skole i Re kommune i Vestfold var der ein skulebibliotekar som meinte elevane laut sleppe lære å skrive nynorsk. Alt for 30 år sidan masa ho på dåverande utdanningsminister Kjell Magne Bondevik om at obligatorisk skriftleg sidemålsundervisning måtte ut or skulen. I 2002 søkte skulen om eit storfeldt forsøksopplegg: Skulen har ingen skriftlege avgangsprøver i det heile. Voila: Då bør det vere mogleg å la elevane sleppe nynorsk?

I søknaden sin til utdanningskontoret i Vestfold grunngjev dei forsøket slik: «Dagens skriftlige sidemålsundervisning virker mot sin hensikt» og føremålet med forsøket er «å oppnå en styrking av litteraturinteressen og leseferdigheten på sidemål». Utdanningskontoret svarar: «Utdanningskontoret finner skolens plan interessant. Vi merker oss at man ønsker å gjøre opplæringen i sidemål mer målrettet og meningsfylt for elevene.» Og godkjende søknaden.

Evaluering
I søknaden skriv Revetal skole at «spørrundersøkelse blant avgangselevene skal gjennomføres...( ) .. Vi undersøker da om/hvordan holdningene til faget har endret seg». Skulen har ingen faglege instansar på høgskule eller universitet med seg i dette arbeidet, korkje i planlegginga eller i evalueringa. Skulen har alt skrive ein «rapport» der det viser seg at elevane er svært nøgde - med å sleppe å skrive nynorsk. I så vel søknad om fritak frå skriftleg nynorskopplæring som godkjenninga kjem det fram at det ikkje er avklart kva fylgjer manglande karakterar i sidemål får for opptak til vidaregåande skule.

Lokal søknad og nasjonal propaganda
Ikkje før hadde skulen sett i gang med forsøket for bladfykane ynskte fortelje ålmenta om saka. Som rett var vinkla avisene saka slik: «Elevar slepp å lære nynorsk». Og nynorskfiendane i FrP og Høgre lyfte Revetal fram i framlegg om å gjere sidemålsundervisninga valfri.
- Det er bra at Revetal skole ynskjer gjere noko med sidemålsundervisninga, seier Endre Brunstad, leiar i Noregs Mållag. Det som er dårleg er det dei gjer: Sidemålsundervisninga i skulen har stor trong for nytenkjing og utprøving av nye metodar. Då må føremålet vere at elevane skal verte flinkare og meir motiverte til å skrive nynorsk, seier Brunstad. Forsøket på Revetal har stikk motsett føremål og kan ikkje kallast for anna enn fagleg tvilsamt.

Look to Åndalsnes
- I staden for å bite på agnet til Finn Erik Vinje, «sidemålsundervisningen tar for megen tid av norskundervisningen», bør vi lytte til elevane sjølve: Dei fortel at dei knappast for noka sidemålsundervisning i det heile, og dersom dei får slik undervisning er ho ofte prega av hastverk og rekna som ‘uviktig‘, seier Brunstad. I staden bør fleire skular gjere som Åndalsnes ungdomsskule der dei utvida bruken av nynorsk til å gjelde andre fag enn norsk. I dette skuleåret har skular i Tromsø, Sunndalsøra, Ålesund, Askøy og Oslo fylgt opp forsøket på Åndalsnes. Dét er rett måte å styrkje det faglege nivået til elevane, og dermed veikje grunnlaget for dei negative haldningane til sidemål og nynorsk, seier Brunstad.

Ingar Arnøy
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no