Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 15. NOVEMBER 2019 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Nytt prinsipprogram Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

- Røyst nynorsk på valdagen

 (05.09.2001)

Pressemelding. 05.09.01. Venstre, Senterpartiet og Raud Valallianse er dei beste nynorskpartia i dette stortingsvalet, medan Høgre og Framstegspartiet vert plassert lågast på lista i ei undersøking avisa Norsk Tidend har laga. Arbeidarpartiet, SV og KrF kjem like bak dei tre beste.

Dei sakene som er vekta tyngst i denne undersøkinga er haldning til dei viktigaste nynorskkrava; som obligatorisk sidemål, nynorsk programvare og ønske om at nynorsk og bokmål skal vere reelt jamstelte språk.
- Dette er områder der partia på Stortinget speler ei stor rolle for nynorsken. Det er ei samla målrørsle som meiner at obligatorisk sidemål i skulen og å få nynorsk programvare er avgjerande for nynorsken, seier Oddmund Hoel, som oppmodar veljarane til å tenkje på nynorsken på valdagen.

Oddmund Hoel presiserer at Noregs Mållag ikkje har noko vedtak om å framheve eit parti framfor andre parti. Denne vurderinga er laga av Norsk Tidend.
- For oss er det derimot viktig å få igjennom politikk som stør opp om og fremjar nynorsken og språkmangfaldet. Vi vil samarbeide med alle partia for å få igjennom våre saker, påpeikar Oddmund Hoel.

For fleire kommentarar:
Oddmund Hoel, leiar i Noregs Mållag, 57 68 66 18 eller 970 21 194
Hege Myklebust, dagleg leiar i Noregs Mållag, 22 47 71 00 eller 928 16 136
Hege Lothe, redaktør i Norsk Tidend, 22 47 71 00 eller 926 48 348

Valsidene til Noregs Mållag finn du her: www.nm.no

---
Dette er artikkelen i Norsk Tidend si valkamputgåve:

Valkamp og valflesk- Norsk Tidend vurderer partia

Valkampen er tida for store lovnader og fine ord, og dei fleste meiner det beste om det meste. Men kva seier eigenleg valprogramma om nynorsk og målsak? Norsk Tidend har gjort eit djupdykk i programma og vurderer partia. (me gjer merksame på at me her har drege ut dei mest relevante sitata, og at partia sjølvsagt meiner mykje meir enn det me har teke med):

Venstre
Venstre vil holde på den obligatoriske undervisningen i sidemål, og stille krav om at læremidler, også elektroniske, er tilgjengelige på begge målformer til samme tid.
Språk bidrar til å gi felles identitet og referanser i en folkegruppe. Norge har to likestilte riksspråk og en unik samisk språkkultur, foruten alle minoritetsspråkene som brukes av innvandrere og deres etterkommere.
Likestillingspolitikken mellom nynorsk og bokmål må fortsette, og utvides i takt med innføringen av nye medier og ny teknologi. Blant annet bør det offentlige gå i bresjen for å stille krav ved innkjøp om at de vanligste dataprogrammene foreligger både på bokmål og nynorsk.
Den raske utviklingen innenfor språkteknologi, gjør at vi kan kommunisere med elektroniske apparater gjennom tale. Da er det spesielt viktig at vi disse tilbudene tilpasses norsk språkbruk. Det bør arbeides for at alle norske elektroniske datasamlinger, blant annet arkiver, blir tilgjengelige for allmennheten.
Det språklige mangfoldet må sikres ved at kravet om bruk av nynorsk etterleves i riksdekkende kanaler i radio og fjernsyn som opererer i henhold til eksklusiv konsesjon eller annen særbehandling.
Venstre vil:
• Stille krav om at de vanligste dataprogrammene finnes både i bokmål- og nynorskversjon.
• Styrke samisk universitets- og høyskolemiljø.

Norsk Tidend si vurdering:
Flott! Det sterkaste programmet av alle – partiet stør opp om alle dei viktigaste nynorsk-krava. Pluss for omsynet til nynorsk i media og i dataprogram. Har ein sterk praksis å visa til frå Stortinget og sidemålsstriden i Oslo Bystyre. Terningkast: 5


Senterpartiet
Senterpartiet vil:
*at reglene for språklig likestilling skal følges opp i skolene og i offentlig administrasjon og i offentlig eide virksomheter.
*sikre samisk og kvensk språk.
*videreutvikle språksenteret på Voss, og arbeide for at senteret inkluderer både nynorsk, bokmål og samisk i arbeidet.
*opprettholde obligatorisk undervisning i sidemål.
*at dialektkunnskap skal inngå som en del av norskfaget, og at elevene skal oppmuntres til å bevare sin egen dialekt. Lærerne skal ved bevisst holdning til sin egen og andres dialekter gi elevene trygghet ved å oppmuntre dem til å bruke talemålet sitt.
*øke bevisstheten omkring bruken av utenlandske ord og uttrykk, slik at fullgode norske ord brukes der slike fins.
*øke tilskuddet til Norsk Ordbok, slik at det nasjonale ordboksverket kan fullføres innen rimelig tid.
* lovfeste at all programvare som blir brukt i grunnskolen skal finnes på begge målformer.
*styrke språkopplæringen i videregående skole. Gode kunnskaper i norsk og fremmedspråk er viktig både i videre studier og i arbeidslivet.

Undervisningen i norsk må ta sikte på å utvikle elevenes praktiske ferdigheter i begge målformer. Vi vil derfor fortsatt ha opplæring, karakter og eksamen i sidemål. Opplæringen kan bedres ved å bruke sidemålet også i andre fag enn norsk i avgrensa perioder.
Prosjektoppgaver, hjemmeoppgaver og prøver i andre fag kan f.eks. skrives på sidemålet.

Norsk Tidend si vurdering:
Fint! Stør alle dei viktigaste nynorsksakene i programmet, men nemner ikkje innpass for nynorsk i dei største avisene. Har vist seg som ei svært god støtte for nynorsken i Storting og regjering. Terningkast: 5

Raud Valallianse
Alle skal ha rett til å lære å lese og skrive sitt eget morsmål og snakke sin egen dialekt. Samiske skoler må legges under Sametinget med rett til egne fagplaner.
RV vil arbeide for:
- At alle dataprogram som skal brukes i skolen, foreligger både på nynorsk og bokmål.
- At nynorskelevene skal få lærebøkene sine til samme tid og pris som bokmålselevene, og at
forlagene blir straffa økonomisk om de er for sene med bøkene.
- Sidemålsundervisninga skal være obligatorisk og eksamineres på lik linje med andre fag.

Det norske skriftmålet - nynorsken - er under harde angrep. Staten overkjører målloven, og NRK har langt mindre nynorsk enn den fjerdedelen de er lovpålagt.
RV arbeider for:
- Mer nynorsk i NRK og statsforvaltningen.

Språklig jamstilling må bety at folk som bruker offentlige datatjenester kan betjene dem på nynorsk på lik linje med bokmål. RV støtter målrørslas krav om at staten skal stille klare krav om språklig jamstilling ved datainnkjøp. RV krever at:
Alle som henvender seg til offentlige Internettjenester, skal kunne bruke og få informasjon på nynorsk på linje med bokmål
Staten må støtte at samisktalende kan bruke offentlige internettjenester på eget språk.

Norsk Tidend si vurdering:
Fint! RV stiller store krav til gjennomføringa av språkleg jamstelling i skulen og det offentlege. Har ikkje vore representert på Stortinget, men har forsvart sidemålsundervisninga i Oslo Bystyre. Terningkast: 5

Kristeleg Folkeparti
Språket er viktig både for personlig identitet og for formidling av kunnskap og opplevelse. Derfor er det viktig å sikre begge norske målformer og de ulike dialektene gode vilkår i kultur- og samfunnslivet. KrF går inn for fortsatt statlig støtte til språkdelte klasser, og kravet om lærebøker på begge målføre til samme tid og pris må følges opp. Obligatorisk sidemålsopplæring i skolen er viktig for språklig likestilling. Målsettingen om minst 25% bruk av nynorsk i offentlig forvaltning må sikres. Samisk språk er en viktig bærebjelke i samisk kultur, selvforståelse og identitet. De samiske språkvariantene må sikres bl.a. gjennom utdanningssystemet og i samisk medievirksomhet."

Norsk Tidend si vurdering:
Bra! KrF stør dei viktigaste krava til målrørsla, men nemner ikkje dataprogram på nynorsk. Kunne vore meir aktiv i regjeringsposisjon, men gjorde ein jobb langt over gjennomsnittet. Pluss for initiativet til nynorsk barnebokklubb. Terningkast: 4

Sosialistisk Venstreparti
- programmet er delt mellom nynorsk og bokmål
I arbeidet med å utvikle en bevisst kulturpolitikk står språket sentralt. I dag er det norske språket truet på viktige områder. Særlig ser vi økende innslag av engelsk i næringslivet, i høyere utdanning, i toneangivende ungdomskulturer og ikke minst innenfor alt som har med informasjonsteknologi å gjøre. I arbeidet med å bygge et trygt og flerkulturelt samfunn er det viktig å sikre et stabilt og trygt norsk språk, både bokmål og nynorsk.

SV vil
- sikre gode vekstvilkår for nynorsk og norske dialekter.
- fremme tiltak som forebygger at norsk språk, bokmål og nynorsk, trues som bruksspråk og fagspråk på viktige områder.
- arbeide for like vilkår for nynorsk og bokmål.
- arbeide for å opprettholde obligatorisk sidemål.
- arbeide for at det utvikles elektroniske læremidler på nynorsk, bokmål og samisk.
- arbeide for å fornye og modernisere sidemålsfaget, og dermed sikre og øke forståelsen for
obligatorisk skriftlig opplæring i begge målformer.

Norsk Tidend si vurdering:
Bra! SV meiner mykje bra på dei aller fleste viktige områda for nynorsken. Partiet har klåre krav om nynorske dataprogram, lærebøker og sidemålsopplæring. Trygg og god i Stortinget, men klårt minus for sidemålssaka i Oslo. Terningkast: 4

Arbeidarpartiet
Språket er nøkkelen til vår identitet og til vårt fellesskap, til deltakelse og ytring. Derfor må begge våre norske målformer og vårt rike dialektmangfold sikres gode vekstvilkår. Nynorsk må fortsatt være et likeverdig skriftspråk i Norge og nynorsk som administrasjonsmål må styrkes, slik at målet om minst 25 % bruk sikres. Obligatorisk sidemålsopplæring i skolen må beholdes.

Hvis lesingen taper terreng, er det alvorlig for et lite språksamfunn som det norske.
Dette gjelder både for bokmål, nynorsk og samisk. Arbeiderpartiet vil særlig prioritere
formidling av litteratur til barn og unge.

Norsk Tidend si vurdering:
Bra! Arbeidarpartiet går inn for å styrkja nynorsken i det offentlege og halda fram sidemålsundervisninga. Minus for mangel på krav om nynorske dataprogram og for sidemålsalliansen med Høgre i Oslo Bystyre. Har gjort mykje bra i Stortinget og har endeleg fått fart på arbeidet for nynorsk programvare i regjeringsposisjon. Pluss for å ha skjerpa seg kraftig gjennom dei siste fire åra. Terningkast: 4

Høgre
Høyre vil arbeide for å verne og holde i hevd våre to skriftspråk, og for å beholde norsk skriftkultur som en bærebjelke i vårt kulturliv. I tråd med dette vil Høyre endre Norsk Språkråds formålsparagraf om å "støtte opp om utviklingstendenser som på lengre sikt fører målformene nærmere sammen". I respekt for den samiske kulturarven vil Høyre støtte opp om bevaring og videreutvikling av samisk språk og kultur.

Høyre vil gjøre den skriftlige sidemålsundervisningen valgfri [i videregående skole].

Norsk Tidend si vurdering:
Ikkje bra nok. Høgre vil halda nynorsken i hevd, men vil ikkje at alle skal læra nynorsk i vidaregåande skule. Ingen andre viktige nynorskkrav er tekne opp heller. Negativ endring dei siste fire åra, særleg i sidemålssaka, og mest ingen positive initiativ for nynorsken. Lite pluss for fjerning av ‘samnorskparagrafen‘ til Norsk Språkråd og for at partiet framleis har ein nynorskopposisjon som freistar gjera noko. Terningkast: 2

Framstegspartiet
Norsk skole preges i stadig større grad av reduserte norskkunnskaper blant elever på grunnskolenivå. Det er en utvikling som er svært bekymringsverdig, og Fremskrittspartiet mener at den tvungne sidemålsundervisningen bidrar til å redusere elevenes motivasjon i norskfaget, og å forstyrre elevenes språkoppfatning. Fremskrittspartiet vil derfor fjerne den tvungne skriftlige sidemålsundervisningen, og isteden tilby faget som valgfag. Muntlig sidemål kan inngå som en naturlig del av den ordinære norskundervisningen. De krav som stilles i deler av offentlig forvaltning om å kunne beherske begge språkformer, vil Fremskrittspartiet fjerne.

Framstegspartiet
Stryk. Framstegspartiet bryr seg slett ikkje om å ta vare på nynorsken. Hald deg unna! Terningkast: 1

Terningkastar: Hege Lothe

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no