Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Eit betre framlegg om sidemål

 (15.01.2008)

Kommunestyret i Larvik har vedteke å søkja om eit forsøk med fritak frå sidemål i grunnskulen i Larvik. Det er mange grunnar til at det er ein dårleg idé – her skal dei dessutan få ein betre idé, heilt gratis, skriv Hege Myklebust, leiar i Noregs Mållag i eit innlegg til Østlandsposten.

Vedtaket i kommunestyret er ein blåkopi av det Høgrebyrådet i Oslo gjorde i 2004 for vidaregåande skule. Dette forsøket er no gjennomført og evaluert, og sjølv om byrådet panisk prøver å framstilla forsøket som ein suksess, så er det ingenting i rapporten frå NIFU STEP som tilseier at fjerning av sidemål har nokon positiv effekt.

Byrådet i Oslo hadde fem mål med forsøket: Å betra dei skriftlege dugleikane i hovudmålet, å betra lesedugleikane, å betra den munnlege framstillingsevna, å betra haldningane til norskfaget generelt og til nynorsk som sidemål spesielt. Av desse måla er det berre det første – betre karakterar i hovudmålet – som kan seiast å vera oppfylt. Og det går ikkje an å seia at det er på grunn av fritaket frå sidemål.

I forsøket vart det nemleg sett inn store ressursar til motivasjonsfremjande tiltak – elevane fekk gå i teatret, og møta forfattarar, dei fekk ei tett oppfylging i form av evaluering og tilbakemelding undervegs i arbeidet med hovudmålstekstar – ei rekkje flotte tiltak som alle elevar over heile landet burde få uansett, og som i seg sjølv truleg er nok til å gje betre resultat i norskfaget. Det blir dermed heilt uråd å hevda at det er fritaket frå sidemålsundervisninga som har ført til den vesle betringa i karakter i hovudmålet (0,146 karakterpoeng). Dette vert endå tydelegare når du samanliknar med dei elevane som gjekk på forsøksskulane men valde å ha sidemålsundervisning som vanleg: Dei fekk nemleg ein større framgang enn dei som valde bort sidemålet (0,180 karakterpoeng).

Høgre hevdar at rapporten viser betre haldningar til nynorsk hos elevane. Dette er i beste fall ei sanning med modifikasjonar. Nokre av elevane seier rett nok at dei har fått litt betre haldningar til nynorsk, men dei som i utgangspunktet ynskte å ha sidemålsopplæring som vanleg, fekk dårlegare haldningar. Høgre marknadsfører ordninga som valfritt sidemål, men valfridomen har vist seg å ikkje vera reell. Elevar rapporterer om mangelfull eller heilt fråverande opplæring i sidemål for dei elevane som ynskjer å læra nynorsk.

Leiarskribenten i Østlandsposten 14. januar har eit sakleg og fornuftig syn på saka, og skriv at ”i utgangspunktet er det grunn til å være skeptisk til påstandene om at elevenes kunnskaper øker dersom man reduserer kravene til hva de skal lære. Det er til tider tungt å tilegne seg kunnskap. Men er ikke målene nettopp å stille økte og ikke mindre krav til elvene i norsk skole?”. Dette synet er jo òg mykje meir i tråd med det skulepolitiske synet til Høgre når det gjeld alle andre fag enn sidemål. Sidemål er det einaste faget der Høgre vel som løysing å fjerna faget når kunnskapane er for dårlege. Svaret deira i alle andre samanhengar er i staden å betra undervisninga, auka timetalet, motivera og engasjera både lærarar og studentar.

På Holmlia skole i Oslo har dei i fleire år gjennomført eit forsøk der elevane får møta og bruka nynorsk i andre fag enn norsk, med stor suksess. Elevane blir betre i nynorsk, får betre haldningar til nynorsk, og får integrert språkopplæringa i andre fag enn norskfaget, heilt i tråd med Kunnskapsløftet. Det er grunn til å tru at dette òg vil påverka hovudmålskunnskapane positivt, all forsking viser at til meir språkopplæring og språktrening ein får, til betre blir den samla språkkompetansen. På landsbasis gjennomfører over 20 ungdomsskular og vidaregåande skular frå Tromsø i nord til Kristiansand i sør forsøket. Eg vil utfordra bystyret i Larvik kommune til heller å innføra denne ordninga for alle elevane i Larvikskulen. Det kunne gje både betre haldningar til og kunnskapar i nynorsk, og truleg òg auka den totale språklege kompetansen til elevane. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa i Volda kan gje råd og hjelp til oppstart av eit slikt opplegg, hjelp til kursing og motivasjon av lærarane, med meir.

Dersom Høgre meiner alvor med at dei ynskjer betre norskkunnskapar og betre haldningar til nynorsk, må dei vera tøffe nok til å prøva ei ordning med betre nynorskopplæring i staden for å prøva å fjerna nynorsken heilt frå skulen.

Hege Myklebust
leiar i Noregs Mållag

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no