Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

– Redusert sidemål vil svekkje norsk språk

 (08.03.2012)

«Nynorskelevar og bokmålselevar har ein felles språkleg arv og eit felles språkleg ansvar og rett til å lære seg nasjonalspråket med dei to målformene. Både statusen til, bruken av og skriveferdigheitene i det mindre brukte nasjonalspråket nynorsk er avhengig av ei velfungerande sidemålsopplæring», skriv Språkrådet i eit brev til Kunnskapsdepartementet.

I brevet går Språkrådet imot framlegget frå Utdanningsdirektoratet om å redusere den skriftlege sidemålsopplæringa. Språkrådet poengterer at det ikkje er stadfesta gjennom forsking at ein blir betre i hovudmålet viss ein får mindre opplæring i sidemål.

Språkrådet skriv at god sidemålsopplæring må til for å motverke at elevar byter frå nynorsk til bokmål. «Dess lågare nynorskkompetansen til bokmålsbrukarane vert, dess høgare vert venteleg terskelen for at dei brukar nynorsk – noko som vil bidra til å marginalisere nynorsk og nynorskbrukarar», står det i brevet. Språkrådet meiner at sidemålsopplæringa treng fornying, og at føremålet med sidemålsopplæringa må kome betre fram i den nye læreplanen for norsk, noko også Utdanningsdirektoratet etterlyser.

Gjeldande språkopplæringspolitikk
Språkrådet skriv at arbeidet med ny læreplan i norsk må byggje på dei to grunnleggjande dokumenta for språkpolitikken og språkopplæringspolitikken som Stortinget har behandla:
  • Kunnskapsdepartementet understrekar i meldinga Språk bygger broer at «[e]t premiss for den demokratiske språkpolitikken i Norge er at de to norske målformene nynorsk og bokmål til sammen utgjør det nasjonalspråket som alle norske statsborgere har rett og, på visse betingelser, plikt til å lære. Det overordnede målet i den generelle norskplanen i Kunnskapsløftet er at alle elever skal få en bred språkkompetanse som omfatter kompetanse i både bokmål og nynorsk.»
  • Meldinga Mål og meining frå Kulturdepartementet slår fast at «det er viktig å sikra skuleelevar god opplæring i begge målformer, og sidemålsundervisninga må utviklast og utbetrast, ikkje reduserast».
Språkrådet reknar ikkje omtalen av sidemål i meldinga Motivasjon – Mestring – Muligheter som grunnleggjande språkopplæringspolitikk, og viser til eit avisinnlegg der kunnskapsminister Kristin Halvorsen skriv at føringane frå Språk bygger broer framleis er grunnlaget for arbeidet til departementet.

– Dårleg grunnlag
Språkrådet er kritisk til utvalet av informasjon i brevet om sidemål og hovudmål som Utdanningsdirektoratet sende til Kunnskapsdepartementet 19. januar. «Mykje av det ein veit om utvikling av skrivekunne og om opplæringa i sidemål, kjem ikkje fram i brevet frå Utdanningsdirektoratet, noko som gir eit dårleg grunnlag for å drive ei kunnskapsbasert utvikling av kunnskapspolitikken», skriv Språkrådet.

Språkrådet ber departementet leggje vekt på prosjektresultat frå Nynorsksenteret og råd frå Forum for norskfaget, som åtvarar mot å fjerne eigen karakter i sidemål. Forumet viser til at eksamen styrer opplæringa, og at ein felleskarakter i norsk kan føre til at delar av faget kan bli skubba til sides. Forumet meiner òg at opplæringa i sidemål må starte tidlegare. Dersom elevane ikkje skal dokumentere kunnskap i skriftleg sidemål verken med standpunktkarakter eller obligatorisk eksamen, vil truleg den skriftlege opplæringa i sidemål gradvis kunne forsvinne frå undervisninga.

Pressemelding Språkrådet
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no