Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 10. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Spørsmål og svar om språksamlingane

 (16.10.2014)

I går stilte Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og partileiar i Venstre, spørsmål til kulturministeren i Stortinget om framtida til språksamlingane. Kulturministeren gjorde det klart at ho no har bedd inn til møte med Universitetet i Oslo. 

På direkte spørsmål seier statsråd Thorhild Widvey at ho vil prøve å gjere det ho kan for at dei nasjonale verdiane knytt til desse språksamlingane vert tekne hand om. I ordskiftet går Trine Skei Grande langt i undre seg over kvifor universitetet ser det som ei byrde å vere med å ivareta slike viktige nasjonale funksjonar. 

Referat frå spørsmål og svar-ordskiftet er lagt ut på nettsidene til Stortinget. Og er kopiert inn nedanfor: 

"Spørsmål 3

Trine Skei Grande (V) [11:41:05]: «Språkpolitikk er en viktig del av kulturpolitikken. Debatten vedrørende en endring i organiseringen av språksamlingene og den digitale ordboktjenesten ved Universitetet i Oslo har illustrert at koordineringen mellom ulike departement i språksaker kan fortone seg noe uklar.

Uavhengig av framtidig organisering av språksamlingene og ordboktjenesten, på hvilken måte vil statsråden og hennes departement bidra til å sikre den nasjonale funksjonen disse innehar?»

Statsråd Thorhild Widvey [11:41:37]: Kulturdepartementet har på flere måter bidratt til å få dette sakskomplekset best mulig belyst. Vi har bl.a. innhentet faglige vurderinger fra vårt eget underliggende organ, Språkrådet, og vi har også tatt opp ulike spørsmål med Universitetet i Oslo. Vi har vært opptatt av å løfte fram sakens språkpolitiske sider, og i den sammenhengen har vi understreket at ordbøker og språksamlinger har en viktig nasjonal funksjon.

I utgangspunktet er dette en sak som primært involverer Universitetet i Oslo. Universitetet sorterer som kjent under en annen statsråd, men universitetene har også stor autonomi. Derfor har det i denne saken vært naturlig at vi har hatt kontakt direkte med universitetet, i forståelse med Kunnskapsdepartementet. Prosjektet Norsk Ordbok 2014 ved Universitetet i Oslo avsluttes etter avtalen ved utgangen av februar 2015 når arbeidet med å redigere det tolvte og siste bindet er fullført.

Det jeg er opptatt av nå, er hva som vil skje med den digitale versjonen av ordboken, som i dag er gratis tilgjengelig på Internett. Det er også behov for å finne en løsning for språksamlingene.

Universitetet har i brev til Kulturdepartementet gitt uttrykk for at de er opptatt av å finne gode løsninger, løsninger som ivaretar ulike hensyn, og de ønsker en nærmere dialog med Kulturdepartementet om dette. Vi er selvsagt positive til dette og inviterer nå universitetet til et møte for å komme i gang med en slik dialog.

Det er viktig for meg å understreke at jeg er opptatt av at man finner løsninger som gjør det mulig å sikre de nasjonale funksjonene som her står på spill. Det handler også om at samfunnet får mest mulig igjen for de investeringene som staten har lagt ned i det store ordbokprosjektet ved universitetet gjennom de siste 15 årene.

Jeg vil derfor, i samråd med kunnskapsministeren og andre involverte aktører, forsøke å finne konstruktive løsninger for framtiden.

Trine Skei Grande (V) [11:43:46]: Jeg må si til presidenten at jeg gjerne skulle ha stilt to spørsmål i dag: ett til kunnskapsministeren og ett til kulturministeren, men det har jeg ikke lov til i denne spørretimen. Derfor valgte jeg kulturministeren, og det er fordi dette er viktige nasjonale funksjoner. Det jeg vil at kulturministeren skal si, er at disse funksjonene skal bestå, uansett hvor de blir liggende hen. Jeg syns det er underlig av et nasjonalt, ledende universitet å synes at det nærmest er en byrde å ha en sånn nasjonal funksjon, en funksjon som også skal være med å styrke et fagmiljø vi definitivt trenger hvis vi skal kalle oss en nasjon med et språk.

Jeg vil gjerne spørre statsråden: Vil statsråden gjøre alt hun kan for at disse språksamlingene vil bli behandlet godt uansett hvor de blir lagt hen, og syns statsråden det er viktig å ha en digital versjon, i en ny tid, av det store arbeidet som er gjort med en sånn ordbok?

Statsråd Thorhild Widvey [11:44:46]: Svaret er ja på begge spørsmålene. Jeg vil prøve å bidra til at vi får tatt hånd om disse viktige samlingene. Jeg tror det er viktig at vi koordinerer. Selv om det ligger delvis under forskjellige departement, har kulturministeren tross alt et overordnet ansvar, men det fratar ikke noen av departementene fra også å ha et selvstendig ansvar for det språklige arbeidet.

Det er veldig viktig for oss å få informasjon. Det er i denne saken selvfølgelig helt grunnleggende for oss å få viktig informasjon fra universitet for å kunne bringe tingene videre, og det er universitetet som i dag har råderetten over ordbokmaterialet, språksamlingene og den tilhørende digitale infrastrukturen. Som jeg sa, har jeg derfor invitert dem til et møte nå slik at vi kan gå nærmere gjennom det og prøve å finne en god, konstruktiv løsning for framtiden.

Trine Skei Grande (V) [11:45:43]: Nå har kulturministeren klart å svare riktig på alle spørsmålene så langt, så derfor hadde jeg tenkt at min oppfølging skulle ha en litt filosofisk tilnærming. Det som undrer meg, er at Norge, et land med et eget språk, og med en lang og sterk språktradisjon, også skriftlig, har så problemer med å knytte status til det å ta vare på viktige språkfunksjoner, og at det nærmest er en kamp der man ikke ønsker å inneha de store nøkkelfunksjonene for å ta vare på språket vårt.

Hva tror kulturministeren vi kan gjøre for å øke statusen til det å jobbe med norsk språk, sånn at vi ikke opplever å ha et universitetsmiljø som kjemper om ikke å ha den jobben?

Statsråd Thorhild Widvey [11:46:30]: Jeg tror det er viktig for meg, som ansvarlig på et overordnet nivå, å sørge for at det finnes gode språkpolitiske tiltak, og at de iverksettes. Men det må ikke frata det enkelte departement, med ansvarlig statsråd, ansvaret for å sørge for at også de ivaretar det ansvaret som de faktisk har. Det er utrolig viktig. Så har vi hatt en diskusjon tidligere om hva vi kan gjøre for å følge opp mange av de språkpolitiske tiltakene som lå i språkmeldingen. Det arbeidet er vi godt i gang med, ikke minst for å få til en koordinering av lovverket, og det har jeg en ambisjon om at vi skal komme tilbake igjen til Stortinget med."

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no