Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 3. APRIL 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

MDG med solide formuleringar om nynorsk

 (25.08.2016)

MDG lanserte torsdag 25. august sitt utkast til program for neste stortingsperiode.

 At partiet har eit eige avsnitt om språkleg mangfald er veldig bra, og noko fleire parti burde ha, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. Han meiner MDG i dette utkastet har levert eit godt grunnlag for ein solid språkpolitikk.

Programnemnda åt MDG gjer framlegg om å verne om norsken og ynskjer at sidemålsopplæringa tek til alt på barneskulen. Dei vil sikre vidare utvikling av nynorskspråklege læremiddel og læringsressursar for vaksne innvandrarar og stø forsking på førebygging av språkskifte frå nynorsk til bokmål. I skulen vil dei halde fram med tre karakterar i norsk og styrke elevane sine språklege rettar.

Programnemnda føreslår òg å utvide bruken av fleirspråkleg skilting.
 Her er det mange gode framlegg til god ein god språkpolitikk, seier Magne Aasbrenn.

Noregs Mållag sende før sommaren ut ei ynskjeliste til programarbeidet i partia. Her var språkdeling i ungdomsskulen eit av hovudpunkta.
 Sjølv om MDG skriv at dei vil styrke elevane sine språklege rettar, nemner dei ikkje språkdeling i ungdomsskulen med eit ord. Heller ikkje viktige språkpolitiske grep i barnehage eller lærarutdanning er med, seier Magne Aasbrenn. Noregs Mållag vil no be om eit møte med programnemnda i MDG for å gje innspel til korleis eit godt program kan bli endå betre"

Framlegget frå programnemnda skal no på høyring i partiorganisasjonen og endeleg vedtak vert gjort på landsmøtet til MDG i 2017. Heile framlegget til nytt partiprogram ligg her.

Dette er avsnittet om språkleg mangfald frå programmet:

Språklig mangfold

Det språklige mangfoldet i Norge er en viktig kulturell verdi som må ivaretas og dyrkes. De Grønne vil la språkmangfoldet synes i hverdagen og utnytte mulighetene det gir. Likestilling mellom nynorsk og bokmål må realiseres og brukere av nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk må få styrket sine rettigheter.

Vi vil bruke nye løsninger, smartere anvendelse av penger og det offentliges forbrukermakt for å styrke vårt språklige mangfold. Bokmål, nynorsk og samisk må dyrkes og vernes, i skolen og i det offentlige rom. Samisk språk, spesielt lule- og sørsamisk og samisk språk i kystområdene, er i dag i en truet stilling. De Grønne vil sikre alle med samisk bakgrunn anledning til å lære og utvikle sine språk.

De Grønne vil:

1. Sikre samiske grupper, nasjonale minoriteter og hørselshemmede vilkår for utvikling av språk og kultur.

2. At sidemålsopplæringen starter allerede i barneskolen.

3. Gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom.

4. Styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur.

5. Styrke og rettighetsfeste tegntolketjenesten slik at hørselshemmede sikres anledning til fullverdig kulturdeltakelse.

6. Stille klarere krav til universitets- og høyskolesektoren om utvikling av norsk fagterminologi for å hindre domenetap til engelsk.

7. Utvide bruken av flerspråklig skilting (nynorsk, bokmål, samisk og kvensk) i det offentlige rom.

8. Håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet.

9. Bevare nynorsk som sidestilt med bokmål i offentlig kommunikasjon. 

10. Videreføre ordningen med tre karakterer i norsk.

11. Sikre videre utvikling av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere.

12. Støtte forskning på forebygging av språkskiftet fra nynorsk til bokmål blant skoleungdom. 

13. Stimulere til at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samelovens språkregler.

14. Rettighetsfeste muligheten til å velge samisk som første- eller andrespråk i skolen i hele landet.

15. Bevare statlige sameskoler som samisk alternativ i grunnutdanningen og nasjonale sentre for språkopplæring.

16. Stimulere rekruttering til utdanning av samiskspråklige i yrkesgrupper med stort behov. 

17. Være pådriver for en Nordisk samekonvensjon for å lette samhandlingen og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene.

18. Støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket, og arbeide for at det blir et verktøy som en større del av befolkningen har tillit til.

 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no