Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. MARS 2020 Information in english


Nyhende Arkiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

– Bra at Venstre vurderer å innføre obligatorisk sidemålseksamen

 (02.09.2016)

I det nye programutkastet til Venstre opnar partiet for at det ikkje lenger skal vere skilde standpunktkarakterar i norsk munnleg, hovudmål og sidemål i vidaregåande skule. For å sikre sidemålet under ei slik ordning, vurderer partiet obligatorisk eksamen i sidemål etter Vg2. 

– Det er ei alvorleg svekking for nynorsken å ta bort standpunktkarakteren i sidemål, seier leiar i Noregs Mållag Magne Aasbrenn. 

– Karakterane i norsk skule styrer mykje av undervisninga. Utan eigen sidemålskarakter som standpunkt vil nynorsken stå langt svakare enn før. 
– På den andre sida er vi veldig nøgde med at Venstre vurderer å gå tilbake til den tradisjonelle ordninga med at alle allmennfagelevar må avlegge sidemålseksamen, sjølv som vi ikkje er glade for avslutning av sidemålsundervisninga etter Vg2. 

– Noregs Mållag vil enkelt og greitt ha to jamstelte og like norskeksamenar på to ulike dagar ved slutten av 3. klasse, slik det var før trekk-eksamen i sidemål blei innført. Vi vil også at det skal vere undervisning i hovudmål og sidemål ut 3. klasse, fullt ut med standpunktkarakterar på plass. Desse karakterane viser at norsk er det viktigaste faget i skulen.
– Derfor rår eg Venstre til å arbeide vidare ut frå teksten i programmet som gjeld i inneverande stortingsperiode, seier Aasbrenn.

Der er formuleringa slik: "Sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen og vurdere tiltak som kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering av arbeidet med sidemål, eller til en fjerning av sidemålskarakteren i den videregående skolen."

– I denne formuleringa kjenner eg att det gode nynorskpartiet. Det håpar eg å kunne gjere også i neste periode. 
Han minner om at det var Venstre som for 109 år sidan fann opp den norske sidemålsmodellen. 

– Venstre var arkitektane bak eit språkpolitisk byggverk som framleis står seg. Den arva bør Venstre vere stolte av. Eit anna moment er at Venstre har ei rakrygga historie når det gjeld mindretalsrettar. I eit ope demokrati bør ein alltid arbeide for gode vilkår for både fleirtals- og mindretalsinteresser. Sidemålet er avgjerande for at nynorsken skal fungere som allment riksspråk i Noreg, meiner Aasbrenn. 

I programmet går Venstre inn for at grunnskular kan ha anna undervisningsspråk enn norsk: "Venstre vil sørge for en internasjonalisering av grunnskolen ved å åpne for helhetlige undervisningstilbud på andre språk, tilsvarende IB-linjer i videregående opplæring." 
– Dette er eg særs kritisk til. I den norske skulen bør norsk vere undervisningsspråk, seier leiaren i Noregs Mållag. 

Han er elles glad for at Venstre stadfestar støtta til at NRK framleis skal sende minst 25 prosent nynorsk. 
– Eg er også glad for at Venstre vil prioritere eit godt nynorsktilbod til alle barnehagar. Dette er svært positivt, seier Aasbrenn. 

Han er meir skeptisk til framlegget om språkdelte lærebøker. 
– Eg skjønar intensjonen bak framlegget, nemleg at bokmålselevar får lese meir nynorsk. Problemet er berre at dette vatnar ut den språkopplæringa nynorskelevane treng i sitt eige hovudmål. Det er berre bokmålselevane som treng meir sidemålsopplæring i Noreg. Det bør politikken spegle, meiner Aasbrenn. 

Venstre vil elles leggje til rette for å ferdigstille Norsk Ordbok, løfte fram nynorsk som scenespråk, styrkje norsk språk i akademia og styrkje den fellesnordiske språkforståinga. 

– Alt dette viser at Venstre har alt som skal til for å vere på parti med nynorsken. Om Venstre berre sørgjer for reelt likeverd mellom bokmål og nynorsk, blir det stjerne i boka frå meg, avsluttar Magne Aasbrenn. 

** ** **

Framlegg frå programmet til Venstre:

Morsmålsfaget norsk skal både utvikle elevenes språkferdigheter og være et sentralt kultur- og danningsfag i skolen. Ludvigsen-utvalget peker på at undervisningen i norskfaget vektlegger breddelæring foran dybdelæring. For at elevene skal få den kompetansen de trenger for fremtiden, må ferdighets- og danningsperspektivet ses i en sammenheng. Et slikt helhetlig syn på faget gjør at vi må se på vurderingsordningen i norsk i videregående skole. Dagens skille mellom muntlig og skriftlig som to ulike disipliner i faget er utdatert, og vurderingen i sidemål og hovedmål er basert på de samme kompetansemålene. En samlet karakter kan inspirere til en mer helhetlig undervisning. For å sikre at sidemålsopplæringen fortsatt prioriteres, bør det da innføres en obligatorisk eksamen i sidemål etter vg2.

Komiteen har ikke konkludert rundt dette. Vi vil avvente høringsrunden i organisasjonen og legger frem to alternative tekster:

Alternativ A: Venstre vil innføre en felles norskkarakter der elevenes ferdigheter i både bokmål, nynorsk og muntlig skal utgjøre vurderingsgrunnlaget, og sikre en egen vurdering av sidemål gjennom eksamen.

Alternativ B: Venstre vil sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen og vurdere tiltak som kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering av arbeidet med sidemål.

**

Ivareta og utvikle litteratur og språk

“Venstre vil sikre den språklige kulturarven

Språk er grunnlaget for tenking og samhandling. I Norge har vi ansvar for mange språk. Vi har to likestilte riksspråk (nynorsk og bokmål), samisk språk, norsk tegnspråk, og et særskilt ansvar for språkene til de nasjonale minoritetene. Språkene våre er en viktig del av kulturarven vår og av folkestyret. For å styrke nynorsken, mener vi det er viktig å sikre støtte til institusjoner som Dramatikkens hus og Norske teater som legger til rette for bruk av nynorsk på scenen. Venstre vil ha en aktiv litteraturpolitikk og særskilte tiltak for minoritetsspråkene. Arbeidet med å legge til rette for å få utviklet gode læremidler på norsk for høyskoler og universitet, må videreføres. I tillegg er vi opptatt av å sørge for at vi fortsatt forstår hverandre i Norden. Fortsatt fellesnordisk språkforståelse forutsetter at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet.

Venstre vil

- styrke nynorskundervisningen ved at alle barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og ved å stille krav om sidemålsandel i lærebøker i andre fag enn norsk

- at minst 25 prosent av verbalinnslagene i NRK radio og TV fortsatt skal være på nynorsk

- ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske Akademis 34 ordbok (bokmål)

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no