Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 15. NOVEMBER 2018 Information in english


Nyhende Oppdater! Meld deg inn! Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunal nynorsk Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Lag nynorskklasse Bokpakketilbod Mållovsarbeid Kven, kva og korleis i Noregs Mållag Tid for årsmøte Årsmeldingsskjema Nynorsk i organisasjonslivet Verving i praksis Økonomi Grasrotandelen Studiearbeid Barnehagekampanjen Medlemsregister Kulturlotteri Praktisk mediearbeid Nynorskstafett Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Utvida frist for å søkje momskompensasjon

Kva er momskompensasjon?
Friviljuge organisasjonar kan søkje om å få kompensert meirverdiavgift (moms) dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremje friviljug aktivitet.

Korleis søkje?
Fyll ut skjemaet under.
Noregs Mållag sentralt sender ein felles søknad for alle lokallaga til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det einaste lokal- og fylkeslag må gjere, er å melde inn driftskostnadene, og leggje ved godkjend rekneskap. Det vil seie at rekneskapen må vere revidert av ein revisor eller annan oppnemnd tilsynsperson, signert og godkjend av årsmøtet. Noregs Mållag reknar ut søknadsummen.

Kva er grunnlaget for søknadssummen?
Grunnlaget er årsrekneskapen for fjoråret. Søknadssummen er om lag 7 prosent av driftskostnadene. Det kan søkjast om kompensasjon for alle typar driftskostnader til dagleg drift. Dei lokallaga som til dømes har kjøpt bokpakker til barnehagar i sin kommune, kan ta med dette i sin søknad. Andre døme er trykking av blad, eller innkjøp av rekvisita/vinstar. Finanskostnader skal ikkje reknast med. Døme på finanskostnader er renter, purre- og saksgebyr. Ein må også trekkje i frå utgifter til bygg og anlegg som ikkje blir nytta til frivillig verksemd.

Kva er fristen?
Vi uttvidar fristen ut denne veka. Det tyder at ny frist er fredag 17. august. Utbetaling til lokallaga er i midten av desember.

Send til: Noregs Mållag, Lilletorget 1, 0184 Oslo eller på e-post til per.arntsen@nm.no 

Har du spørsmål, kontakt økonomikonsulent Per Henning Arntsen på telefon 23 00 29 35.

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no