Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 30. MAI 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Kampanje for nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar:

Me har sett oss eit mål: å få flest mogleg kommunar til å tilby opplæring på nynorsk for vaksne innvandrarar.

Kva språk dei vaksne innvandrarane skal lære blir vedteke lokalt. Difor er dette eit arbeid for lokale mållag. Mållaget arbeider mykje med å få fleire kommunar til å gå over til å gje nynorsk vaksenopplæring. Me ser at det er mange kommunar som tek tak i saka og er interessert i å gå over til nynorskopplæring. 

Kvifor bør nye i Noreg lære nynorsk?

> Folkeveksten i landet vårt kjem i dag av utanlandsk innvandring. Innvandrarar er viktige tilflyttarar for heile Distrikts-Noreg. Det er difor viktig at dei som buset seg i nynorskområde, lærer det lokale språket.

> Mange av dei nye innbyggjarane kjem med familie og ungar. Lærer foreldra det same språket som borna på skulen, vert det lettare å hjelpe dei med leksene og å forstå skriv og meldingar frå skulen.

> Nynorskopplæring i vaksenopplæringa kan vere med å gjere det lettare å kome inn i det norske samfunnet fordi ein forstår lettare det munnlege talemålet. Då vert det også lettare å forstå dialektar frå alle deler av landet.

> Dersom nokre av dei som har lært nynorsk flyttar vidare til bokmålsområde er det ikkje noko ulempe å kunne nynorsk. Tvert om er det ein styrke for alle å kunne nynorsk.

Motførestellingar 

> Det mest brukte argumentet for å gje norskopplæring på bokmål, er mangelen på læremiddel på nynorsk. Dei læremidla som finst på nynorsk i dag, er gode nok til å gje ei fullgod norskopplæring for vaksne innvandrarar. Det gjeld så vel tekstbøker, ordbøker, lydbøker og digitale læremiddel. Somme kommunar har jamvel undervist på nynorsk i godt over ti år. 

> Det andre argumentet handlar ofte om økonomi: At det er kostnadskrevjande å skifte til nynorsk. Ved å ta innføringa av nynorsk gradvis vert innkjøp av nye læremiddel gjort over fleire år. Opplæringssentera har eit årleg innkjøpsbudsjett til fornying av læremiddela.

Her kan du tinge gratis flygeblad: Nynorskopplæring for vaksne innvandrarar. 

Ressursar og informasjon på ulike nettsider:

Nynorsksenteret har laga eit oversyn over lærebøker, læremiddel og skjønnlitteratur på nynorsk for denne elevgruppa: http://www.nynorsksenteret.no/nyn/ressursbase-for-skulen/minoritetsspr%C3%A5klege

Språkrådet: Norskopplæring for vaksne innvandrarar: http://www.sprakradet.no/Spraklige-rettigheter/sprakopplaring/Norskopplaring/

Kompetanse Noreg har ansvar for å skaffe nye læreverk på nynorsk. Det er òg dei som har ansvar for norskopplæringa for vaksne innvandrarar, og dei har ansvar for å etterutdanna lærarar: http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/

Ressurssider for nynorsk hjå Kompetanse Noreg: http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/nynorsk/ 

Norsksidene – kjelde til kunnskap: http://ressurssidene.pedit.no/web/PageND.aspx?id=1

Ny i Norge: http://www.nyinorge.no/

Lexin-ordbøker på nettet: http://lexin.udir.no/

Oversyn over kommunane 

Noregs Mållag har spurt alle nynorskkommunane, i tillegg til ein del kommunar der det er ei overvekt nynorskelevar i kommunen, om kva slags norskopplæring dei tilbyr. Det er i dag 54 kommunar som tilbyr eller nyleg har vedteke å tilby nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. Oversynet over alle kommunane finn du i PDF-vedlegget under. 

Vil du vite meir om kampanjen? Ta kontakt med Hege Lothe på e-post hege.lothe@nm.no eller på telefon 926 48 348 

Relaterte filer:
Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no