Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 29. MARS 2017 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Val 2017 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Stortingsval 2017

Neste år er det Stortingsval. No arbeider alle dei politiske partia med å skrive valprogram. Dei vert vedtekne på landsmøte våren 2017. Mållaget ynskjer at desse valprogramma skal ha god språkpolitikk, difor fylgjer Mållaget arbeidet tett. 

Styret i Noregs Mållag har vedteke fem framlegg til ein offensiv språkpolitikk. Det er sendt alle partia. 

Fleire av partia har lagt fram fyrste utkast til partiprogram. Nedanfor er eit oversyn over kva Noregs Mållag meiner om framlegga. 

Arbeiderpartiet: Nynorsken attende i Ap-programmet

Miljøpartiet Dei Grøne: Med solide formuleringar om nynorsk 

Senterpartiet: Senterpartiet tek nynorsk på alvor 

Venstre: – Bra at Venstre vurderer å innføre obligatorisk sidemålseksamen

Høgre: – I praksis tvingar Høgre nynorskelevar til å skrive bokmål

FrP: FrP vil framleis fjerne sidemålsordninga

Arbeidarpartiet: Nynorsken attende i Ap-programmet

***

Programformuleringar slik dei står i februar:

KrF
Andreutkast.

Skal handsamast på KrF av landsstyre i mars, og så skal KrF sitt landsmøte 27.-30. april i Trondheim vedta endeleg program.

 • Verne og styrke norsk språk generelt og nynorsk skriftkultur spesielt
 • Opprettholde bruk av nynorsk i media
 • Gode kunnskaper og ferdigheter i norsk språk er vesentlig for å fungere godt i arbeids- og samfunnsliv. Språk er en vesentlig del av ens identitet. Alle norske elever skal beherske norsk skriftlig og muntlig når de går ut av grunnskolen.
 • Undervisningen i sidemål må fortsette for å sikre at vi har to likestilte målformer også videre. KrF mener elevene må introduseres for sidemål tidligere i skoleløpet enn det som er tilfelle i dag. KrF vil drøfte undervisningsform og alternative vurderingsformer for å styrke sidemål og sikre to likestilte målformer.
 • starte med sidemålsundervisning i mellomtrinnet.

Sp:
Høringsfrist 1. mars 2017. Endeleg handsaming på Sp sitt landsmøte 24. – 26. mars i Trondheim

 • Nynorsk og bokmål er likestilte målformer i Norge. Senterpartiet mener at begge skrifttradisjonene skal dyrkes og sikres. Dette krever en særskilt innsats for å styrke det nynorske skriftmålet. På ungdomstrinnet og i den videregående skolen skal det være obligatorisk opplæring i begge målformer med karakter/eksamen i både nynorsk og bokmål. Yrkesfagene skal fortsatt unntas. Det må settes av tilstrekkelige midler til utviklingen av nynorske læremidler. Senterpartiet vil gi økte tilskudd til kommuner som har store utgifter som følge av regelen om språkdeling. Senterpartiet vil endre opplæringsloven slik at også ungdomsskoleelever får rett til å tilhøre egen målformklasse og få undervisning i alle fag på sitt eget hovedmål dersom 10 eller flere elever på trinnet ønsker et annet hovedmål enn det den aktuelle skolen bruker.
 • Integrering – tenke globalt, integrere lokalt: Sette av tilstrekkelige midler til utvikling av nynorske læremidler.
 • Følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Samisk språkopplæring i skoler og barnehager må styrkes og elever i samiske områder må kunne velge å lære samisk i stedet for sidemål.

Venstre
Frist for endringsforslag til andreutkastet er satt til 17. februar. Programmet vert vedteke på Venstre sitt landsmøte i Ålesund 30. mars – 2. april.

 • Språk er grunnlaget for tenking og samhandling. I Norge har vi ansvar for mange språk. Vi har to offisielle språk i Norge, samisk og norsk, sistnevnte med to sidestilte målformer. I tillegg har vi tegnspråk, og et særskilt ansvar for språkene til de nasjonale minoritetene. Språkene våre er en viktig del av kulturarven vår og av folkestyret. For å styrke nynorsken, mener vi det er viktig å sikre støtte til institusjoner som Dramatikkens hus og Norske teater som legger til rette for bruk av nynorsk på scenen.
 • Arbeidet med å legge til rette for å få utviklet gode læremidler på norsk for høyskoler og universitet, må videreføres.
 • styrke nynorskundervisningen ved at alle barnehager får bøker oglydbøker på nynorsk, og ved å stille krav om sidemålsandel i lærebøker i andre fag enn norsk
 • at minst 25 prosent av verbalinnslagene i NRK radio og TV fortsatt skalvære på nynorsk
 • ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske Akademis ordbok(bokmål)
 • Verden blir mer internasjonal, og vi har oftere jobber der vi trenger å kunne kommunisere på andre språk enn norsk. Språkopplæringen er en viktig del av grunnopplæringen, og Venstre vil stille krav til bredde i språkkunnskapene hos alle. Vi vil innføre et obligatorisk fremmedspråk i tillegg til engelsk fra 5. trinn, og vi vil gjøre det enklere for elever som har et fremmedspråk som morsmål å få formell opplæring i dette språket. I tillegg vil vi sikre likeverdige tilbud på samisk og norsk språk for samiske barn. Elever med lærevansker skal ha mulighet til å fordype seg i norsk eller engelsk dersom en spesialpedagog anser dette som hensiktsmessig.
 • Venstre vil sikre en bred og god opplæring i begge målformer i skolen og vurdere tiltak som kan bedre vurderingsordningen i norskfaget uten at det skal føre til en nedprioritering av arbeidet med sidemål.
 • Venstre vil gi elevene mulighet til å velge samisk i stedet for sidemål i de deler av landet der det er mer naturlig med kunnskap og forståelse av samisk språk.
 • sørge for en internasjonalisering av grunnskolen ved å åpne for helhetlige undervisningstilbud på andre språk, tilsvarende IB-linjer i videregående opplæring.
 • ha en bred og god opplæring i begge målformer

Raudt:

Framleggsfrist 5. mars. Landsmøte 31. mars – 2. april Oslo

 • Sidemålsundervisninga må styrkes gjennom positiv forsøksvirksomhet og gjennom større fokus på sidemålspedagogikk i lærerutdanninga.
 • Alle læremidler skal komme på bokmål, nynorsk og samisk til samme tid og samme pris.
 • Nynorsk, det rusfrie kulturtilbudet og det frivillige studiearbeidet må styrkes.
 • Mer bruk av nynorsk i medier
 • Målbruksloven må håndheves strengere
 • Mer bruk av nynorsk i NRK og statsforvaltningen
 • Økt støtte til Nynorsk mediesenter

Høgre
Frist for endringsforslag til landsmøtet er 15. februar. Landsmøte 9. – 12. mars Gardemoen

 • Grunnskulen: Redusere antall karakterer i norskfaget fra tre til to, én for muntlig og én for skriftlig norsk.
 • Vgs: Bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet. Avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring.
 • Høyre vil sikre norsk kulturarv og kunnskap om norske håndverkstradisjoner. Kunnskap om egen kultur gir trygghet og gode forutsetninger for å møte dagens mangfold av impulser utenfra på en sjenerøs og konstruktiv måte. Kulturarv handler om vern, bevisstgjøring og om at arven brukes i ny virksomhet. Høyre mener kulturarven ivaretas best gjennom bruk og forvaltning. Kunnskap skjøttes også best gjennom bruk, spesielt håndbåren kunnskap om folkekulturen og håndverkstradisjonene. Høyre mener håndverkets status må økes. Vår evne til samfunnsdeltagelse er særlig knyttet til språket. God språkrøkt er derfor ikke bare en kulturpolitisk målsetning, men også en forutsetning for vår deltagelse i demokratiet
 • Sikre at vi fortsatt har to levende norske skriftspråk og opprettholde normeringen av begge målformene.
 • Vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet.

Framstegspartiet

Landsmøte 5. – 7. mai

 • Grunnskulen: at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt i ungdomsskolen.
 • Gi elevene frihet til å velge bort 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i engelsk eller norsk på ungdomsskolen.
 • Vidaregåande opplæring: at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt
 • Dissens 32: Komiteens mindretall vil legge til følgende setning i avsnittet over: "Fremskrittspartiet vil gjøre det mulig å erstatte sidemålet med samisk for de elever som ønsker det.
 • Språket er kanskje den viktigste delen av vår felles kulturarv og bør bevares som en levende ressurs. Språkkampen er i stor grad historie, og i dag er det en voksende enighet om at enkeltmennesker selv skal få velge sin språkform. Sentrale kulturinstitusjoner som riksdekkende medier og bibliotek er til for folk, ikke omvendt, og bør derfor velge språk som treffer flest. Den beste strategi for et sterkt og levende norsk språk er den daglige, frivillige bruken av språket. Ekte språkglede og -kunnskap kan ikke skapes ved kvotering og offentlige pålegg. De offentlige litteraturpolitiske mål om styrket, variert og kvalitetspreget norsk skriftkultur, samt stimulering av barns og unges språkforståelse, er viktig. Målene nås best gjennom et fritt marked for bøker, samt mer målrettede tiltak for spesielt svake grupper.

SV:

Frist for endringsframlegg 25. februar. Landsmøte 17. – 19. mars på Gardemoen

 • Sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. SV vil styrke vilkårene for nynorsk i skolen og endre opplæringsloven § 2-5 slik at også elever på ungdomsskolen får rett på opplæring i hovedmålet og rett til å høre til i egen målformgruppe. Eleven sin kunnskap i sidemålet må vurderes, både på ungdomsskolen og i studieforberedende videregående opplæring gjennom egen standpunktkarakter og obligatorisk eksamen.
 • Barnehage:
  - Sikre at barnehagelærarutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål.
  - Sikre god nynorskstimulering. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole i nynorskområder må barna få nynorsk språkstimulering i disse barnehagene.
 • Sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål.
 • At norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner.
 • Slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og 2457 bokmål på alle samfunnsområder.
 • Dissens: Videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne. DISSENS 14: Et mindretall av 10 bestående av Yvonne Wold, Audun Lysbakken, Katrine Boel Gregussen, Astrid Tove Olsen, Gülay Kutal, Marthe Hammer, Anne Lise Grøndahl Yggeseth, Leif 2496 Christensen, Vibeke Johnsen, Ingrid Fiskaa og Siv Furunes vil legge til følgende setning i punktet 2497 over: «Skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk.»

MDG:

Fristen for å sende inn endringsframlegg 1. mars. Landsmøte 19. – 21. mai på Lillehammer.

 • Det språklige mangfoldet i Norge er en viktig kulturell verdi og ressurs som må ivaretas og dyrkes. De Grønne vil la språkmangfoldet synes og høres i hverdagen og utnytte mulighetene det gir. Likestilling mellom nynorsk og bokmål må realiseres og norsk tegnspråk må få offisiell status. Brukere av region- og minoritetsspråkene samisk, kvensk, skandoromani og romanes må få styrket sine rettigheter. Sørsamisk og lulesamisk, samt samisk i kystområdene, trenger et sær­skilt løft i samepolitiske spørsmål. Språkkompetansen i innvandrermiljøene må ses på som en ressurs for hele samfunnet, og bevaring av morsmål må vektlegges som en nøkkel til integrering. Integreringspolitikk skal fremme barns flerspråklighet og barnets flerspråklige kompetanse.
 • Bevare nynorsk som sidestilt med bokmål i offentlig kommunikasjon.
 • At sidemålsopplæringen starter allerede i barneskolen gjennom bøker, sang og lek.  
 • Håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet.
 • Videreføre ordningen med karakterer i sidemål.
 • At elever som er fritatt fra sidemålsundervisning også møter litterære tekster og sakprosa på sidemålet
 • Sikre videre utvikling av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne inn­vandrere.
 • Støtte universitets- og høyskolesektoren i utvikling av norsk fagterminologi, for å hindre domenetap til engelsk.  
 • Gi støtte til digitale, fritt tilgjengelige norske ordbøker.
 • Synliggjøre flerspråklighet ved å utvide bruken av minoritetsspråk i det offentlige rom.
 • Fremme og styrke flerspråklig kompetanse i relevante yrkesgrupper.

Arbeidarpartiet:

Landsmøte 20. – 23. april i Oslo

 • Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter
 • Grunnskule: Gjennomføre flere forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer"     
 • Prøve ut flere alternative vurderings- og eksamensformer i videregående opplæring

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2017
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no