Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 25. JUNI 2018 Information in english


Nyhende Oppdater! Meld deg inn! Landsmøtet i Vinje Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Nynorsk i partiprogramma

Høgre:

 • Grunnskulen: Redusere antall karakterer i norskfaget fra tre til to, én for muntlig og én for skriftlig norsk.

 • Vgs: Bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet. Avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring.

 • Høyre vil sikre norsk kulturarv og kunnskap om norske håndverkstradisjoner. Kunnskap om egen kultur gir trygghet og gode forutsetninger for å møte dagens mangfold av impulser utenfra på en sjenerøs og konstruktiv måte. Kulturarv handler om vern, bevisstgjøring og om at arven brukes i ny virksomhet. Høyre mener kulturarven ivaretas best gjennom bruk og forvaltning. Kunnskap skjøttes også best gjennom bruk, spesielt håndbåren kunnskap om folkekulturen og håndverkstradisjonene. Høyre mener håndverkets status må økes. Vår evne til samfunnsdeltagelse er særlig knyttet til språket. God språkrøkt er derfor ikke bare en kulturpolitisk målsetning, men også en forutsetning for vår deltagelse i demokratiet

 • Sikre at vi fortsatt har to levende norske skriftspråk og opprettholde normeringen av begge målformene.

 • Vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet.

Dette meinte Noregs Mållag om Høgre-vedtaket etter landsmøtet. 

 

Sosialistisk Venstreparti:

SV vil:

 • Sikre nynorsk. At elever lærer to skriftspråk i Norge, er et gode som ikke må svekkes. Alle elever skal møte både nynorsk og bokmål tidlig i skoleløpet. SV vil styrke vilkårene for nynorsk i skolen og endre opplæringsloven § 2-5 slik at også elever på ungdomsskolen får rett på opplæring i hovedmålet og rett til å høre til i egen målformgruppe. Eleven sin kunnskap i sidemålet må vurderes, både på ungdomsskolen og i studieforberedende videregående opplæring gjennom egen standpunktkarakter og obligatorisk eksamen.
 • Sikre at barnehagelærarutdanninga gir studenter god kompetanse i både nynorsk og bokmål.
 • Sikre god nynorskstimulering. For å sikre en god overgang fra barnehage til skole i nynorskområder må barna få nynorsk språkstimulering i disse barnehagene.
 • Sikre at lærerutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse til de som skal undervise i nynorsk som hovedmål og sidemål.
 • At norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner.
 • Slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder.
 • Den kulturelle skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk.

 

Senterpartiet:

 • Nynorsk og bokmål er likestilte målformer i Norge. Senterpartiet mener at begge skrifttradisjonene skal dyrkes og sikres. Dette krever en særskilt innsats for å styrke det nynorske skriftmålet. På ungdomstrinnet og i den videregående skolen skal det være obligatorisk opplæring i begge målformer med karakter/eksamen i både nynorsk og bokmål. Yrkesfagene skal fortsatt unntas. Det må settes av tilstrekkelige midler til utviklingen av nynorske læremidler. Senterpartiet vil gi økte tilskudd til kommuner som har store utgifter som følge av regelen om språkdeling. Senterpartiet vil endre opplæringsloven slik at også ungdomsskoleelever får rett til å tilhøre egen målformklasse og få undervisning i alle fag på sitt eget hovedmål dersom 10 eller flere elever på trinnet ønsker et annet hovedmål enn det den aktuelle skolen bruker.

 • Integrering – tenke globalt, integrere lokalt: Sette av tilstrekkelige midler til utvikling av nynorske læremidler.

 • Følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken. Samisk språkopplæring i skoler og barnehager må styrkes og elever i samiske områder må kunne velge å lære samisk i stedet for sidemål.

 

Venstre:

Det er viktig at elevene behersker både nynorsk og bokmål. For å sikre dette ønsker Venstre at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag, og at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen. Både nynorsk og bokmål bør brukes i undervisningen, og ordningen med egen karakter i sidemål skal videreføres.

Venstre vil:

 • sikre en god opplæring i både nynorsk og bokmål, og videreføre ordningen med egen sidemålskarakter
 • at elevene skal få sidemålsopplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag
 • at nynorskdidaktikk styrkes i lærerutdanningen.

Språk er grunnlaget for tenking og samhandling. I Norge har vi ansvar for mange språk. Vi har to offisielle språk i Norge, samisk og norsk, sistnevnte med to sidestilte målformer. I tillegg har vi tegnspråk og et særskilt ansvar for språkene til de nasjonale minoritetene. Språkene våre er en viktig del av kulturarven vår og av folkestyret. For å styrke nynorsken mener vi det er viktig å sikre støtte til institusjoner som Dramatikkens hus og Det norske teater som legger til rette for bruk av nynorsk på scenen. Venstre vil ha en aktiv litteraturpolitikk og særskilte tiltak for minoritetsspråkene. Arbeidet med å legge til rette for å få utviklet gode læremidler på norsk for høyskoler og universitet, må videreføres. I tillegg er vi opptatt av å sørge for at vi fortsatt forstår hverandre i Norden. Fortsatt fellesnordisk språkforståelse forutsetter at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet.

Venstre vil

• styrke nynorskundervisningen ved at barnehager får bøker og lydbøker på nynorsk, og innføre en nasjonal prøveordning med nynorsk i andre fag enn norsk i bokmålsområder

• at NRK skal bruke minst 25 prosent nynorsk på alle sine plattformer.

• styrke samisk språk, ved å styrke språksentrene

• ferdigfinansiere Norsk Ordbok (nynorsk) og Det Norske Akademis ordbok (bokmål)

• iverksette ny språklov som vedtatt av Stortinget i 2009

Dette meinte Noregs Mållag på Venstre-vedtaket etter landsmøtet.

 

Raudt:

En skole som tar vare på alles språk:

 • Sidemålsundervisninga må styrkes gjennom positiv forsøksvirksomhet og gjennom større fokus på sidemålspedagogikk i lærerutdanninga.
 • Alle læremidler skal komme på bokmål, og nynorsk til samme tid og samme pris.

Mer bruk av nynorsk i medier:

 • Målbruksloven må håndheves strengere.
 • Mer bruk av nynorsk i NRK og statsforvaltningen.
 • Økt støtte til Nynorsk mediesenter.

 

Arbeidarpartiet:

 • Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter

 • Grunnskule: Gjennomføre flere forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer 

 • Prøve ut flere alternative vurderings- og eksamensformer i videregående opplæring.

Denne pressemeldinga gjekk ut frå Noregs Mållag etter landsmøtet i Arbeidarpartiet. 

 

Kristelig Folkeparti: 

 • Verne og styrke norsk språk generelt og nynorsk skriftkultur spesielt

 • Opprettholde bruk av nynorsk i media

 • Gode kunnskaper og ferdigheter i norsk språk er vesentlig for å fungere godt i arbeids- og samfunnsliv. Språk er en vesentlig del av ens identitet. Alle norske elever skal beherske norsk skriftlig og muntlig når de går ut av grunnskolen.

 • Undervisningen i sidemål må fortsette for å sikre at vi har to likestilte målformer også videre. KrF mener elevene må introduseres for sidemål tidligere i skoleløpet enn det som er tilfelle i dag. KrF vil drøfte undervisningsform og alternative vurderingsformer for å styrke sidemål og sikre to likestilte målformer.

 • starte med sidemålsundervisning i mellomtrinnet.

 • Syte for at lærarutdanninga gjev god kompetanse i både bokmål og nynorsk

Denne pressemeldinga gjekk ut frå Noregs Mållag etter landsmøtet i KrF.

 

Framstegspartiet:

 • Grunnskulen: at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt i ungdomsskolen.

 • Gi elevene frihet til å velge bort 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i engelsk eller norsk på ungdomsskolen.

 • Vidaregåande opplæring: at sidemålsundervisning og eksamen i sidemål skal være valgfritt

 • Det bør etableres en e-læringsplattform for samisk språk, slik at også personer som ikke bor i tospråklige kommuner kan lære samisk, enten det er som sidemål i skolen eller privat.

 • Språket er kanskje den viktigste delen av vår felles kulturarv og bør bevares som en levende ressurs. Språkkampen er i stor grad historie, og i dag er det en voksende enighet om at enkeltmennesker selv skal få velge sin språkform. Sentrale kulturinstitusjoner som riksdekkende medier og bibliotek er til for folk, ikke omvendt, og bør derfor velge språk som treffer flest. Den beste strategi for et sterkt og levende norsk språk er den daglige, frivillige bruken av språket. Ekte språkglede og -kunnskap kan ikke skapes ved kvotering og offentlige pålegg. De offentlige litteraturpolitiske mål om styrket, variert og kvalitetspreget norsk skriftkultur, samt stimulering av barns og unges språkforståelse, er viktig. Målene nås best gjennom et fritt marked for bøker, samt mer målrettede tiltak for spesielt svake grupper.

 • Redusere krav om sidemål i staten

Denne pressemeldinga gjekk ut frå Noregs Mållag etter landsmøtet i FrP

 

Miljøpartiet De Grønne: 

 • Det språklige mangfoldet i Norge er en viktig kulturell verdi og ressurs som må ivaretas og dyrkes. De Grønne vil la språkmangfoldet synes og høres i hverdagen og utnytte mulighetene det gir. Likestilling mellom nynorsk og bokmål må realiseres og norsk tegnspråk må få offisiell status. Brukere av region- og minoritetsspråkene samisk, kvensk, skandoromani og romanes må få styrket sine rettigheter. Sørsamisk og lulesamisk, samt samisk i kystområdene, trenger et særskilt løft i samepolitiske spørsmål. Språkkompetansen i innvandrermiljøene må ses på som en ressurs for hele samfunnet, og bevaring av morsmål må vektlegges som en nøkkel til integrering. Integreringspolitikk skal fremme barns flerspråklighet og barnets flerspråklige kompetanse.

 • Bevare nynorsk som sidestilt med bokmål i offentlig kommunikasjon.

 • At sidemålsopplæringen starter allerede i barneskolen gjennom bøker, sang og lek.  

 • Håndheve og styrke elevenes språklige rettigheter, som retten til lærebøker på hovedmålet.

 • Videreføre ordningen med karakterer i sidemål.

 • At elever som er fritatt fra sidemålsundervisning også møter litterære tekster og sakprosa på sidemålet

 • Sikre videre utvikling av nynorskspråklige læremidler og læringsressurser for voksne innvandrere.

 • Støtte universitets- og høyskolesektoren i utvikling av norsk fagterminologi, for å hindre domenetap til engelsk.  

 • Gi støtte til digitale, fritt tilgjengelige norske ordbøker.

 • Synliggjøre flerspråklighet ved å utvide bruken av minoritetsspråk i det offentlige rom.

 • Fremme og styrke flerspråklig kompetanse i relevante yrkesgrupper.

Dette meiner Noregs Mållag om programvedtaka i MDG

Noregs Mållag har gått gjennom partiprogramma, språkpolitikken og den politiske praksisen til partia. Dette er kortvurderinga av partiprogramma. 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no