Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. MARS 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Avlyst landsmøte Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ny informasjon om landsmøtet

 (25.03.2020)

Styret gjer framlegg om eit todelt landsmøte i år fordi landsmøtet på Sola i slutten av april er avlyst. Det har gått ut informasjon til alle laga om dette.

Når lista med utsendingar er klar og godkjent 4. april, vil alle utsendingane få e-post der dei blir bedne om å ta stilling til framlegg til framgangsmåten frå styret.

Styret  har vedteke dette: 

1) Landsmøtetidspunkt og -form
Styret deler landsmøtet i ein elektronisk del og eit fysisk møte. Det elektroniske møtet med svar på e-post som røystemetode blir gjennomført 24.–26. april, og det fysiske møtet blir utsett til 16.–18. oktober.

2) Delegatar
Det er delegatane som var påmelde til det ordinære landsmøtet, som kan delta på landsmøtet både i april og i oktober.

Styret innstiller overfor landsmøtet på at styremedlemer som gjekk av per e-post i april, får tale- og framleggsrett på det fysiske landsmøtet. 

3) Sakliste
April-landsmøtet skal handsama to saker: lotterigaranti og val av nytt styre. Det krevst 2/3 tilslutning mellom dei som nyttar røysteretten sin, for å gjera vedtak. Oktoberlandsmøtet handsamar andre faste landsmøtesaker, prinsipprogrammet og aktuelle politiske saker. Ny frist for innsending av saker blir sett til 18. august i tråd med lova.

4) Godkjenning av fullmakter
Fullmaktsnemnd går gjennom fullmaktene før april-landsmøtet. Denne fullmaktsnemnda er: Magne Aasbrenn, Nils Ulvund (Nordmøre) og Hilde Stave (Vest-Agder). 

5) Sakspapira
Til aprilmøtet blir det sendt ut sakspapir om lotterigaranti, innstilling på nytt styre, prinsipprogram og årsmeldinga. Sakspapira i vår går berre elektronisk, med melding om at vi sender i posten til dei som bed om det. Til hausten går sakspapira med posten, som vanleg.

***

Gode fylkeslag, lokallag og påmeld utsending til landsmøtet 24.–26. april
Som tidlegare varsla, har styret i Noregs Mållag med tungt hjarta avlyst det fysiske landsmøtet på Sola den helga. Landsmøtet handsamar både formelle saker og viktige politiske saker, og det er ikkje slik at vi greier oss fint utan eit landsmøte.

Styret har no drøfta saka grundig, og innstiller på at landsmøtet i all hovudsak kan flyttast til hausten. Det er viktig at vi møtest, får drøfta politikk, målbore synspunkta vore, delt ros og ris og peika ut den politiske kursen for framtida. Alt dette kan vi gjera til hausten. Det er likevel eit par saker som ikkje kan venta til koronaviruset er ferdig med ferda si gjennom landet: val av nytt styre og godkjenning av ein bankgaranti for adventskalenderen som vi og de sel i nokre veker i tida før desember.

Styret vil be om tilslutning til ei slik landsmøteavvikling:
24.–26. april 2020: elektronisk røysting og tilslutning til val av styre og bankgaranti for adventskalender, med andre ord svar per e-post i eit definert tidsrom

16.–18. oktober 2020: fysisk landsmøte, fredag til sundag på Sola, som opphavleg planlagt for april

Korleis får vi tilslutning
Det er dei påmelde og lovleg valde utsendingane som ER landsmøtet i Noregs Mållag per dags dato. De som er lagsleiarar, men ikkje utsendingar, får denne e-posten til orientering og for å kunna diskutera innhaldet og framlegga med den eller dei valde utsendingane. Dersom du er utsending, får du ein ny e-post 4. april der du skal svara oss på desse spørsmåla for å sjå om vi har grunnlag for å gjera det slik styret føreslår. Grunnen til at utsendinga kjem 4. april, er at ein del fylkeslag måtte avlysa årsmøta sine no i mars og har fått utsett påmeldingsfrist til 3. april.

* Kan du godkjenna at Magne Aasbrenn, Nils Ulvund (Nordmøre) og Hilde Stave (Vest-Agder) blir valde til fullmaktsnemnd og går gjennom og godkjenner fullmaktene (altså kven som er rett vald og har røysterett)?

* Kan du gje tilslutning til at det er dei påmelde og lovleg valde utsendingane til det opphavleg planlagde landsmøtet i april, som er det lovleg valde landsmøtet også i denne situasjonen?

* Kan du som lovleg vald utsending godkjenna at vi deler landsmøtet i eit elektronisk og eit fysisk møte?

* Kan du som lovleg vald utsending godkjenna den føreslegne forma på det elektroniske møtet?

* Kan du som lovleg vald utsending godkjenna saklista for det elektroniske landsmøtet?

* Kan du som lovleg vald utsending gje fullmakt til at fristen for å senda inn og setja opp saker på saklista blir to månader før fyrste møtedatoen for eit haustlandsmøte?

Svarfrist for desse spørsmåla blir sett til 7. april, slik at fylkeslaga som ikkje har fått avvikla årsmøt før møterestriksjonane kom (og som difor har fått usett frist), også får tid til å velja utsendingar og handsama saka.

Styret har vedteke at 2/3 av dei som svarer på spørsmåla, må gje tilslutning for å godkjenna denne framgangsmåten, slik at vi skal vera trygge på at dette er godt forankra i organisasjonen.

Dersom vi får tilslutning til denne framgangsmåten, vil vi dagen etter, 8. april, senda ut ein ny e-post med formelt framlegg til vedtak i dei to sakene som skal opp, saman med oversyn over kven landsmøteutsendingane er. Båe desse sakene ligg ved med saksutgreiing som eit eige vedlegg til denne e-posten, og dessutan årsmelding og utkast til prinsipprogram. Sakene er framlegg til nytt styre i mållaget, innstilt av valnemnda, og det er framlegg til lotterigaranti slik at vi kan produsera
adventskalender til hausten.

Fristen for å koma med andre framlegg til styrekandidatar blir sett til 15. april. Det vil gje oss tid til å senda ut att innkomne framlegg seinast éi veke før helga der den elektroniske røystinga skal skje, slik at utsendingane med røysterett får tid og høve til å drøfta eventuelle alternative framlegg i eige lag.

Økonomi
Vi har vore tydelege på at ingen av laga våre skal ha noko økonomisk tap i denne situasjonen. Kostnaden for å delta på landsmøtet vil bli akkurat den same som tidlegare utsendt, men vi vil organisera det på ein annan måte. Dei som deltek på det elektroniske landsmøtet no i april, betaler ei landsmøteavgift på 300 kroner. Dei same utsendingane får då landsmøteavgifta til hausten til 900 kroner (som opphavleg var 1200 kroner). Dei som berre deltek på landsmøtet til hausten, betaler 1200 kroner i landsmøteavgift, som dei også ville ha gjort i vår.

Har du alt tinga fly-, tog- eller andre billettar til landsmøtet i april?
Sjekk med reiseselskapet, alternativt reiseforsikringa di, om du får att pengane du har lagt ut - eller om du får endra dei til rett dato i oktober (så sant du veit at du sjølv kan reisa då). Dersom du ikkje får avbestilla, endra eller refundert reisa, refunderer vi sjølvsagt kostnaden de har hatt. Som de forstår, er det ikkje gunstig for oss å refundera mange billettar som andre hadde vore viljuge til å ta kostnaden med. Vi set difor stor pris på at de sjekkar andre alternativ før de sender rekninga til oss.
Kan du ikkje reisa på det føreslegne tidspunktet til hausten? Du skal ikkje sjå bort frå at andre de valde anten som utsendingar eller varafolk, har høve den aktuelle helga. Det kan vera bra å ta ein runde i laget på det alt no. Då får rette personen sett av helga i god tid.

Sluttord
Vi vonar de er friske og ikkje har støtt på alt for mange vanskar i denne spesielle situasjonen vi har i vår. Det er nok ingen tvil om at langvarige karanteneliknande tilstandar vil avgrensa målarbeidet denne våren.

Mange av oss har gjerne meir tid på handa enn til vanleg no når vi ikkje skal reisa, besøkja nokon eller gå på arbeid. Då kan det vera fint å gjennomføra noko av det målarbeidet der ein berre treng ei datamaskin eller ein telefon for å få gjort det ein hadde i tankane.

Med von om ein forfriskande, strålande mållagshaust og -vinter, alt godt!

Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag 
Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag 

Bookmark and Share
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no