aktuelt

Ein lun og omsorgsfull stridsmann

Oddvar Skre, november 2021 (Foto: André Marton Pedersen / Bergen og Hordaland Turlag)

Det var med sorg me tok imot meldinga om at Oddvar Skre har gått ut av tida.

Oddvar Skre (1939-2022) var målmann, og me kan trygt seia at han var det heilt til det siste. Han strålte av glede då han møtte oss på landsmøtet i Noregs Mållag på Gardermoen i april. Me visste at han sleit med helsa, men å reisa på landsmøtet var noko han verkeleg ville! 

Oddvar Skre vaks opp i Fana i ein lærarfamilie. Norskdomsrørsla var ei viktig ramme for livet, og både ungdomslag, mållag og Venstre stod sterkt. Faren var både lærar og klokkar, og han var med på å innføra nynorsk kyrkjemål og ta i bruk Nynorsk salmebok i Fana. Dermed var det også slik at Oddvar var på sitt fyrste landsmøte i Noregs Mållag allereie i 1955. Den frilynte kristne trua var sentral i familien. Oddvar møtte kona, Gyri, i det kristelege studentlaget i Bergen. I vaksenlivet har han delteke i Den Norske Kyrkja og var aktiv i arbeidet med å få fram og halda ved like gamle kyrkjevegar og pilegrimsvegar i Fana. 

Både me i Fana Mållag, Hordaland Mållag og Noregs Mållag har hatt stor glede av arbeidskapasiteten og arbeidsgleda til Oddvar Skre. Han har hatt interesse av heile det målpolitiske feltet. Då den yngste sonen skulle byrja på skulen, arbeidde Oddvar for å oppretta nynorskklasse, og sidan har skulemålsarbeidet vore særleg viktig for Oddvar. Han var skulemålsansvarleg i Fana Mållag gjennom mange år, og sidan 2010 har han vore leiar i laget. Oddvar har hatt tillitsverv samanhengande for Hordaland Mållag i over tre tiår. Både som leiar i Hordaland Mållag i fire år, medlem i skulemålsnemnda og ikkje minst som leiar i skulemålsnemnda i til saman 24 år. 

I 2012 fekk han Kulturprisen for sitt breie engasjement for kulturlivet i Fana og Ytrebygda. Han var ein sentral person i Fana kyrkjekor, Osbanens venner, Fana historielag og Fana Mållag. Han har vore aktiv i Fana ungdomslag, spesielt innanfor folkedans. I tillegg fekk han prisen for arbeidet med husmannsplassen Hamn og for å ta vare på lokalhistoria i Fana. 
 
Oddvar Skre var svært aktiv og også leiar i Hordaland Nei til EU og Naturvernforbundet Hordaland, der fylkeslaget har utnemnt han til æresmedlem. Han var Venstre-mann heilt frå ungdomen, gjekk ut av partiet i 2005 og vart deretter medlem i SV.  
 
I politikk- og organisasjonsliv tok Oddvar gjerne ordet for å halda innlegg. Enten det var landsmøte, seminar eller mindre medlemsmøte. Han snakka på ein mild måte og framførte eigne standpunkt, ofte med eit lunt smil. Det som også var med Oddvar, var at han kunne trø til og stå i ein strid om det måtte til. Ikkje for å framheva seg sjølv, men fordi han ikkje hadde samvit til å la urett passera. Då stod han støtt i den politiske blåsten, også då med velgrunna argument. 
 
Oddvar Skre var ein lun og omsorgsfull stridsmann, og det var godt å arbeida saman med han. Han ville gjerne sjå heile mennesket og var oppteken av å bli godt kjend med dei han arbeidde saman med. Han var interessert i kva andre meinte og tok seg tid til å lytta, sjølv om han ikkje var samd med dei.  

Me kan sjå målstriden som ein stafett. Nokre tek kortare etappar, medan andre tek lengre etappar med mange bratte bakkar. Slik me ser det, har Oddvar teke ein av dei verkeleg lange etappane. Takk for taket, Oddvar! Alle gode tankar til kona Gyri og borna og den næraste familien.  

Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag  
Ane Landøy, leiar i Hordaland Mållag  
Elen Telle, nestleiar i Fana Mållag