kalender

Årsmøte i Fylkesmållaget Vikværingen

Tid:
22. september 202118.00
Stad:
Nynorskens hus
, Oslo
Arrangør: Fylkesmållaget Vikværingen

Fylkesmållaget Vikværingen kallar inn til årsmøte i lagssalen i Nynorskens hus, Rosenkrantz gt. 8, Oslo

Saklista:
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar/ordstyrar
3. Val av referent
4. Val av to til å skriva under/godkjenna referatet
5. Årsmelding for 2020
6. Rekneskap for 2020 med ettersynsmelding
7. Arbeidsprogram for 2021 og 2022
8. Fastsetjing av årspengar for 2022
9. Budsjett for 2021
6) Val av styre og ettersynsmann 2021
7) Val av valnemnd for 2022

Dersom lag har framlegg til saker og vedtak, må det sendast til styret
tre veker på førehand – innan 1. September.

Det vert enkel servering med vaflar, kaffi, te og vatn.

Program elles:
Styremedlem i Nores Mållag Kjetil Aasen vert med på møtet. Han vil
snakka om aktuelle målpolitiske saker, og om drifta til NM i koronatida.
Lokallagsrunde. Kvart lag kan fortelja korleis koronaåret 2020 og 2021
har gått i laget, og planar laget har for hausten 2021.
Me oppmodar kvart lag til å møta med to utsendingar. Store lag som
Oslo mållag og Bondeungdomslaget i Oslo kan møta med fleire.

Påmeldingsfrist: ei veke før, dvs.15. september.