Nynorskdagen

Stortinget vedtok 12. mai 1885 å jamstille nynorsk og bokmål. Difor kallar vi dagen for Nynorskdagen.

Nynorskdagen er vår dag  
I høve «Frivillighetens år 2022» kan kvar organisasjon peike seg ut ein eigen dag. Saman med Norsk Målungdom har Noregs Mållag peika oss ut Nynorskdagen som VÅR DAG.

På denne dagen gjorde Stortinget eit vedtak som seinare har blitt kalla «jamstellingsvedtaket». Då bad fleirtalet på Stortinget regjeringa om å føre ein politikk der nynorsken vart jamstilt med bokmålet. Den gong skreiv dei vedtaket slik: «om at træffe fornøden Forføining til at det norske Folkesprog som Skole- og officielt Sprog sidestilles med vort almindelige Skrift- og Bogsprog». 

Skriv nynorsk på Nynorskdagen!
Vi utfordrar alle, og spesielt frivillige organisasjonar, til å skrive nynorsk denne dagen for å syne at nynorskbrukarane har ein sjølvsagt plass i frivillig-Noreg.

Lokale tilskipingar
Vi ynskjer at lokale mållag brukar 12. mai til å invitere fleire til å bli frivillige i Mållaget og til invitere fleire inn i språket.

Lokallaga kan gjerne noko saman med Norsk Målungdom om det er aktive ungdomar lokalt, eller saman med andre organisasjonar, biblioteket eller frivilligsentralen for å nemne nokre.

Idear og tips
Vi har laga ei lita tipsliste til lokale tilskipingar som lokallaga og fylkeslaga kan bruke som inspirasjon og hjelp til å søkje støtte til tilskipinga.

Søknad og frist
Gjennom «Frivillighetens år 2022» kan laga søkje støtte til lokale tilskipingar på Nynorskdagen. Les meir om dette og finn søknadsskjema her: https://frivillighetensar.no/vardag/soknad
Laga kan sende søknadar frå 17. januar til og med 7. februar. Dei som får støtte får pengar på konto i slutten av mars.

Om de ikkje rekk å lage søknad til «Frivillighetens år 2022», kan de likevel søkje støtte frå organisasjonsmidlar frå Noregs Mållag.

Lokallagspakkar
Alle lokallaga får tilbod om å tinge gratis eigen Nynorskdagen-pakkar. Der får det fine klistremerker og flygeblad, og noko materiell som kan brukast denne dagen.