Momskompensasjon

Som lokallag kan de søkja om å få kompensert meirverdiavgifta (momsen) de har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med den statlege ordninga er å fremja friviljug aktivitet. Fristen for å søkja er 1. august kvart år, og skjemaet skal sendast til Noregs Mållag. 

Søknadsskjema for momskompensasjon

For å få momskompensasjon må laget

  • ha organisasjonsnummer
  • vere registrert i Frivilligregisteret

Spørsmål?
Ta kontakt med Per Henning Arntsen.