Barnehage

Barnehagane må førebu ungane for skulekvardagen – også språkleg.

I dag finst det ikkje ordningar som sikrar at norske born møter nynorsk i barnehagen. Det er opp til kvar einskild barnehage om barnehageborn møter språket i det heile, også i nynorskområde.

Det tyder at born som skal ta til med nynorsk på skulen, i praksis kan gå gjennom barnehagen utan å møte nynorsk i det heile. Noregs Mållag meiner at barnehagen må førebu borna i nynorskområde til å verte nynorskelevar, og at alle born skal møte nynorsk og den lokale dialekten uansett kvar i Noreg dei bur.

Noregs Mållag meiner:

  • Barnehageborn må få språklege rettar slik skuleelevar har.
  • Rammeplanen for barnehagelærarutdanninga må krevje at barnehagelærarane skal kunne førebu borna på å verte nynorskelevar, og at alle skal møte nynorsk og den lokale dialekten, uansett kvar dei bur i Noreg. 
  • Barnehageborn skal møte nynorsk gjennom språkstimuleringsmateriell, litteratur, leik og song.
  • Alle barnehageeigarar, både offentlege og private, må ta ansvar for nynorsk.
  • Lokale rammeplanar må seie noko om korleis borna skal møte nynorsk

Kvart år startar kring 7800 born i barnehagar i nynorskkrinsar