Barnehage

Barnehagane må førebu ungane for skulekvardagen – også språkleg.

I dag finst det ikkje ordningar som sikrar at norske born møter nynorsk i barnehagen. Det er opp til kvar einskild barnehage om barnehageborn møter språket i det heile, også i nynorskområde.

Noregs Mållag meiner:

  • Administrasjonsspråket i barnehagane, også private, må vera det same som skulemålet.
  • Det må kome retningslinjer for nynorsk og lokal dialekt i rammeplanen for barnehagane, og rammeplanen må ta omsyn til at barnehageborn i nynorskområde er i ein annan språkleg situasjon enn andre born. 
  • Barnehagelærarutdanninga må gje kompetanse i opplæring om og på nynorsk
  • Alt teksttilfang til bruk i barnehagane må vere tilgjengeleg både på nynorsk og på bokmål.
  • Born som skal ha nynorsk på skulen, bør fyrst og fremst møta nynorsk skriftspråk i barnehagen.
  • Barnehagar må berre kjøpa inn språkstimuleringsmateriell som også finst på nynorsk.

Kvart år startar kring 7800 born i barnehagar i nynorskkrinsar