Norskopplæring for innvandrarar

Språk er integrering i praksis. Diverre heng nynorsk framleis etter som undervisningsspråk i vaksenopplæringa. 

Framleis gjev om lag halvparten av nynorskkommunane dei vaksne innvandrarane opplæring på bokmål, trass at innvandrarane skal leve i eit nynorskspråkleg lokalsamfunn. Innvandrarar frå EØS-området har ikkje krav på norskopplæring i det heile. Det bør dei få.

Noregs Mållag meiner:

  • Opplæringsspråket i norskopplæringa må gjerast til eit politisk spørsmål i kommunane. Opplæringsspråket i nynorskkommunane skal vere på nynorsk.
  • Læremiddel for vaksne innvandrarar må koma inn under opplæringslova og vera klart til same tid og til same pris på bokmål og på nynorsk. Offentlege aktørar (t.d. universitet) som utviklar norskspråklege læremiddel, medrekna for opplæring i norsk som andrespråk, må gjere dei tilgjengelege på både nynorsk og bokmål.
  • Arbeidsinnvandrarar frå EØS-området skal ha rett til norskundervisning. I nynorskkommunar skal denne opplæringa vere på nynorsk.
  • Kommunane skal sikre at ordninga med språkpraksis vert gjennomført slik at vaksne innvandrarar får gode høve til å lære det lokale talemålet.

Ressursar for nynorskopplæring for innvandrarar

  • Kompetanse Noreg – Direktorat under Kunnskapsdepartementet med ansvar for norskopplæringa for vaksne innvandrarar, å etterutdanna lærarar og å skaffe nye læreverk på nynorsk.
  • Nynorsksenteret – Oversyn over lærebøker, læremiddel og skjønnlitteratur på nynorsk for denne elevgruppa. 
  • Norsksidene – Open ressurs som Globalskolen, Norsk nettskole og Høgskulen i Volda står bak.
  • Lexin-ordbøker – Ordbøker frå arabisk–nynorsk, polsk–nynorsk, kurdisk–nynorsk og mange fleire.
  • Bnorsk.no – Ein nettstad for folk som lærer nynorsk. Her finn ein ulike opplegg og ressursar.

Om lag halvparten av nynorskkommunane i Noreg gjev vaksne innvandrarar opplæring på bokmål