Akademia

Norsk fagspråk må prioriterast høgare, og det må utviklast fagterminologi på nynorsk.

Norsk taper stadig terreng til engelsk i akademia. Den sterke posisjonen engelsk språk har fått i forsking og høgare utdanning, både når det gjeld skriftlege utgjevingar og undervisning, gjer det endå vanskelegare å sikra den nynorske skriftkulturen. Arbeidet for å ta vare på og vidareutvikla norsk fagspråk er for lite prioritert og følgt opp innanfor sektoren. Formidling til den norske ålmenta må verdsetjast høgare, og publisering av lærebøker på norsk må verta viktigare.

Noregs Mållag meiner:

  • Publisering på norsk bør gje økonomisk utteljing.
  • Språk må vera eitt av kriteria i teljekantsystemet som skal premiera formidling på norsk, både til fagfellar og til eit breiare publikum.
  • Universitet og høgskular lyt følgja norsk lov slik ho er nedfelt i §§ 1–7 i universitets- og høgskulelova, som slår fast at universitet og høgskular har ansvar for vedlikehald og vidareutvikling av norsk fagspråk. Staten må setja i verk straffetiltak mot dei som saboterer gjennomføringa av denne lova.
  • Terminologiarbeidet må få meir offentleg stønad.
  • Universitets- og høgskulesektoren må stilla sterkare tilsetjingskrav, slik at eit vilkår for fast jobb er at tilsette kan dokumentera at dei kan norsk innan ei viss tid.