Økonomi

Tips og triks til økonomistyringa i laget.

Skaffa pengar til lokallaget

Det treng ikkje vera vanskeleg å tena pengar til laget. Med litt fantasi, pågangsmot og planlegging kan ein koma svært langt.

Inntektskjelder frå Noregs Mållag

Sal av adventskalendrar
Kvart år sel Noregs Mållag adventskalendrar som lokallaga kan kjøpa til redusert pris, og selja vidare til full pris. Kalenderen er eit lotteri, der ein kan vinna fine vinstar kvar dag. Ta kontakt med Per Henning Arntsen.

Sal av tilfang
Noregs Mållag lagar eige tilfang som me sel i Krambua. Lokallaga kan få noko av det til redusert pris for å selja det vidare. Ta kontakt med Gro Morken Endresen.

Søk organisasjonsmidlar
Lokal- og fylkeslag kan søkja organisasjonsmidlar på inntil 100 000 kroner til særskilte tiltak.

De kan søkja om midlar til opne møte, konferansar og samlingar, eller heilt andre ting som lokallaget meiner vil vera organisasjonsbyggjande.

For å få tilskot frå organisasjonsmidlane må laget kunna kryssa av for at tiltaket dekkjer minst eitt av desse krava:

 • styrkjer opplæring av eigne tillitsvalde/medlemer, slik at dei vil vera betre i stand til å ta på seg verv og oppgåver i framtida
 • er eksternt påverknadsarbeid gjort av eigne aktivistar, til dømes besøk for å snakka med pedagogar/lærarar i barnehagar og skular, kommuneleiing eller ha verveaksjonar/stand
 • tek opp målpolitiske emne som har til mål å styrkja den ideologiske/politiske/organisatoriske kunnskapen i organisasjonen
 • tek mål av seg til å påverka samfunnet for å styrkja nynorsken/dialektbruken på staden

Berre unntaksvis gjev vi støtte til kulturelle program, og det må som eit minimum vera informasjon om mållagsarbeidet og korleis ein blir medlem på slike arrangement.

Send søknad til Gro Morken Endresen. Søknadene blir behandla av styret og må sendast inn seinast åtte dagar før neste styremøte for å bli vurderte der.

Inntektskjelder utanfor laget

Registrering i Grasrotandelen
Medlemer eller andre interesserte kan oppmodast om å gje 7 % av summen dei brukar på spel frå Norsk Tipping, til lokallaget.

Hefte og bøker
Mange lokallag gjev ut bøker og hefte av ymse slag. Julehefte, dialektbøker, namnebøker og songbøker er populære.

Møte og festar
Nokre har faste tilskipingar som kulturkveld eller bokkveldar kvart år, medan andre lag inviterer til samlingar med meir ujamne mellomrom.

Lokale lotteri
Utlodding kan vera eit godt avbrekk under årsmøtet eller på seminar. Somme nyttar vervepremiar frå Noregs Mållag som premiar.

Målgåver
Nokre lokallag sender ut eigne målgåveopprop til medlemene sine.

Studiearbeid
Noregs Mållag er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon, eit studieforbund for frivillige organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur. Alle lokallag i Noregs Mållag kan få støtte til tilrettelegging av tilbodet og studiestøtte. Her finn de rettleiing.

Tilskot og løyvingar

 • Somme kommunar gjev stønad til lag og foreiningar. Fylkeskommunane gjev ofte støtte til tiltak som femner om fleire kommunar. 
 • Lokale sparebankar har ofte føresegner som seier at dei skal stø lokale kulturaktivitetar. 

I Legathandboka er det ei rekkje fond som gjev tilskot til kultur- og målarbeid.

EAN-kode og ISBN-nummer til sal av produkt?
Noregs Mållag har lisens på både strekkodar og ISBN-nummer, så om lokal- eller fylkeslaga treng dette til eigenprodusert tilfang og/eller bøker, ber vi dykk ta kontakt med Erik Grov.

Budsjett og rekneskap

Det er valfritt om ein ynskjer å ha eit budsjett som blir lagt fram og vedteke på årsmøtet. Det er fullt mogeleg å lata styret styra økonomien gjennom året. Dersom de set opp budsjett, er det viktig å gjera det i samband med arbeidsplanen og rekneskapen for året før. 

Rekneskapen skal godkjennast av årsmøtet. Han skal gje eit oversyn over utgifter og inntekter gjennom året, og kor mykje som står på konto ved årsslutt, samanlikna med året før. Den som har ansvaret for pengane i laget, må ta vare på alle kvitteringar for utlegg og inntekter.

Momskompensasjon

Som lokallag kan de søkja om å få kompensert meirverdiavgifta (momsen) de har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med den statlege ordninga er å fremja friviljug aktivitet. Fristen for å søkja er 1. august kvart år, og skjemaet skal sendast til Noregs Mållag. 

Søknadsskjema for momskompensasjon

For å få momskompensasjon må laget

 • ha organisasjonsnummer
 • vere registrert i Frivilligregisteret

Spørsmål?
Ta kontakt med Per Henning Arntsen.

Medlemspengerefusjon

Lokal- og fylkeslag som leverer årsmelding til Noregs Mållag, får refundert ein del av medlemspengane medlemmene deira har betalt inn.

Les meir om korleis medlemspengeordninga fungerer.

Opna konto

Alle lag skal ha ein bankkonto, og denne kontoen kan ikkje stå på ein privatperson.

Dei fleste bankane krev dette for å opna konto:

 • utfylt fullmaktskjema, med fødselsnummeret til den eller dei som skal ha fullmakt på kontoen
 • referat frå årsmøtet eller skipingsmøtet i laget, der det går fram kven som er leiar og kven som er kassastyrar
 • kopi av legitimasjonen til dei som skal ha fullmakt til kontoen
 • at laget er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistra

Det kan variera kva informasjon bankane treng, så snakk gjerne med banken fyrst.

Treng du meir hjelp? Ta kontakt med Per Henning Arntsen.