Landsmøte 2024

Fredag 19. april til sundag 21. april 2024 er det landsmøte på Scandic Nidelven i Trondheim sentrum.

Det tek 6-8 minutt å gå til/frå Trondheim sentralstasjon og mellom 32-45 minutt med buss eller tog frå/til Værnes.

Møtestart er fredag 19. april klokka 11 med kjønnsdelte formøte, i samsvar med vedtaket landsmøtet i 2018 gjorde om trygge møteplassar. Opninga av landsmøtet er fredag 19. april klokka 12. Vi vonar dei fleste utsendingane rekk å vera på plass i tide til å få med seg formøta i framkant av landsmøtet. Det vert innsjekking frå fredag morgon kl. 09.00. Møteslutt er søndag 21. april klokka 15. Det

Sidan det er landsmøte berre annakvart år, vonar vi å sjå utsendingar frå flest mogleg ulike lag denne helga. Vi drøftar dei viktigaste utfordringane for nynorsken og nynorskbrukarane i dag, og vonar å gje kveik til utsendingar frå heile landet. Vi vonar nye tillitsvalde som ikkje har vore på landsmøte før, tek turen.

Programmet

Digitalisering og kunstig intelligens blir eitt av fleire viktige politiske emne. Det vert også kjekke middagar med kulturelt program fredag kveld og laurdag kveld på landsmøtehotellet.

Landsmøteutsendingar – kva seier lova

Utsendingar til landsmøtet skal som regel veljast på årsmøtet til laget. Årsmøtet kan gje styret eller eit lagsmøte fullmakt til å velja utsendingar. Utsendingane må vera medlemer i det lokallaget dei er valde som utsending for, og dei må ha betalt medlemspengar for 2024 for å få røysterett.
Laget må ha minst 10 betalande medlemer, levera årsmelding for 2023 og ei signert utsendingsfullmakt innan 13. mars.

Utsendingsfullmakt

Påmeldingsskjema til landsmøtet

Årsmeldingsskjema for lokallag- og yrkesmållag

Landsmøteavgifta og reiseutjamninga må også vera betalt innan fristen.

Lokallag med 10-50 betalande medlemer i 2023 kan senda 1 utsending til landsmøtet. Lag med 51-100 medlemer kan senda 2 utsendingar. Større lag kan senda 1 utsending for kvar påbyrja 100 medlemer, opp til 10 utsendingar. Fylkesmållag med opptil 300 medlemer kan senda 2 utsendingar. Større fylkesmållag kan senda 1 utsending for kvar påbyrja 300 medlemer, opp til 10 utsendingar.

Økonomiske støtteordningar til landsmøteutsendingar

Nyskipa lokallag og lokallag med dårleg økonomi kan søkja Noregs Mållag om å få tilskot til reise og opphald. I søknaden må de leggja ved rekneskapen for 2023. Søknadsfrist: 1. mars 2024.

Send søknad til gro.morken@nm.no

I år vert det 2100 kroner i rabatt for dei 3 første utsendingane til fylkeslag og for éin utsending per lokallag. For lag som skal ha utsendingane på enkeltrom og overnatting og opphald heile helga vert reknestykket slik: For fylkesmållag kostar dei fyrste 3 utsendingane 7 500 kroner kvar, og deretter kostar utsendingane 9 600 kroner kvar. For lokallaga kostar det 7 500 kroner for den fyrste utsendingen og deretter 9 600 kroner kvar. Sjå elles prisar på eige ark. Årsmelding og sakspapir vert sende til laga og påmelde utsendingar éin månad før landsmøtet.
OBS! Ting billettar i god tid! Det er viktige (mål)pengar å spare på det.

Har du framlegg til valnemnda? Alle er velkomne til å senda inn framlegg om nye styrefolk i komande toårsperiode til valnemnda. Send til valnemndsleiar Øyvind Fenne på oyvindfenne@gmail.com. Har de framlegg til nye folk til valnemnda, kan de senda dei til dagleg leiar Gro Morken Endresen på gro.morken@nm.no (det er styret som innstiller på ny valnemnd). Frist for innsending: 31. januar 2024. Klikk her for kontaktinfo til valnemnda.

Hugseliste til landsmøtet:

Påmeldingsskjema til landsmøtet

Utsendingsfullmakt

Årsmeldingsskjema for lokallag- og yrkesmållag

Årsmeldingsskjema for fylkeslag

Trygge møteplassar i Noregs Mållag